Planeerimisseaduse väljatöötamiskavatsus (VTK)

Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond on tegemas ettevalmistusi planeerimisseaduse (PlanS) väljatöötamiskavatsuse (VTK) koostamiseks. VTK koostamise üheks sisendiks on 2021-2022 läbiviidud PlanS mõjude järelhindamise tulemused. Selleks korraldame seminarid Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Paides ja Pärnus, et tutvustada esialgseid muudatusi, mis on kavas PlanS-i sisse viia.

Seaduse ligi 8 aastase kehtimise aja jooksul on Eesti arengus toimunud mitmeid olulisi muudatusi, mis mõjutavad ka planeerimisvaldkonda. Toimunud on arengud kliimapoliitikas ning merealade ja ranniku planeerimises. Kehtiva seaduse alusel on koostatud arvukalt planeeringuid, sh eriplaneeringuid, lisandunud on mitmed valdkondlikud uuringud ning kujunenud arvestatav riigisisene ja EL kohtupraktika, mis loovad aluse võimalike kehtiva regulatsiooni võimalike probleemkohtade tuvastamiseks ja lahendusvariantide väljatöötamiseks. 

VTK üldiseks eesmärgiks on leida parimad õiguslikud lahendused, mis toetavad planeerimisvaldkonna üldisi arenguid, et luua eeldused kvaliteetse ruumi kavandamiseks ja toetada planeerimismenetluse efektiivsemaks muutmist ning võtta kasutusele sobivad digilahendused.

Eelkõige vajavad ülevaatamist PlanS-is riigi planeeringute regulatsioon (üleriigiline, maakonna- ning riigi eriplaneering) ning avalikkuse teavitamise ja kaasamise süsteem. Nii näiteks on kaalumisel maakonnaplaneeringu asendamine üleriigilise planeeringu teema- ja osaplaneeringuga. Kaasamise põhimõtteid on kavas muuta paindlikumaks, sh anda planeerimisalase tegevuse korraldajale suurema kaalutlusruumi andmisest valimaks avalikkusega suhtlemise viise ja kohti.

Saamaks piisavat tagasiside erinevatelt osapooltelt, keda PlanS VTK koostamine võib puudutada, korraldame tutvumisseminarid tutvustamaks esialgseid muudatusi, mis on kavas PlanS-i sisse viia.

Seminarid toimuvad:

  • Paides 18.04.2023 kl 9.00-12.00 (Rüütli tn 25, suur saal IV korrus) – Veebikoosoleku link
  • Tartus 18.04.2023 kl 13.30-17.00 (Pepleri 35, ruum 510) – Veebikoosoleku link
  • Pärnus 02.05.2023 kl 12.00-15.00 (Akadeemia tn 2, ruum 206)
  • Jõhvis 04.05.2023 kl 12.00-15.00 (Pargi tn 15, III korruse saal)
  • Tallinnas 09.05.2023 kl 10.30-14.00 (Suur-Ameerika tn 1, SA Kirsipuu)
Skip to content