46. Kuidas luua maakasutuse juhtotstarbe kihti?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Maakasutuse juhtotstarve on PlanS § 6 punkt 9 kohaselt üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve, mis annab kogu määratud piirkonnale edaspidise maakasutuse põhisuunad. Praktikas märgitakse erinevad juhtotstarbed erinevate funktsioonidega maa-aladele (elamise funktsioon, puhkamise funktsioon jne) erinevate värvide ja tähistega. Määruse ja selle lisade seisukohast ei ole oluline, millised värvid ja tähised konkreetsetele maa-aladele antakse, vaid oluline on eristada otstarvete ruumikujud. Maakasutuse juhtotstarbe kihi ruumiobjektid kujutatakse tegelikkusele vastavas asukohas ilma topoloogiliste vigadeta (vt küsimus 17). Kõik objektid peavad olema omavahel haagitud ehk snäpitud (vertex vertexis) isegi siis, kui teema on vormistatud jaotuskihtidel (vt küsimus 19).

PlanS § 75 lõike 1 punkt 18 sätestab, et aladele antakse üldiste kasutus- ja ehitustingimuste hulgas maakasutuse juhtotstarve. Üldjuhul on maakasutuse juhtotstarbe kihi tärkandmed kohustuslikud. Kuid alad on võimalik luua ka ilma vormistatud tärkandmeteta juhul, kui juhtotstarve eristatakse jaotuskihtidena, lisades kihi nimetuse tüvele otstarbe tähise (vt näidis 15).

Näidis 15: Maakasutuse juhtotstarbed jaotuskihtidel

Objektid võivad olla joonestatud vaid aladena või auguga aladena, liitobjektide tegemine ega teiste geomeetriate kasutamine pole lubatud. GIS tarkvaras on igal kihil automaatselt tärkandmete tabel olemas, kuid see tuleb vormistada (vastavad veerud luua ja täita) vastavalt määruse lisas 2 toodud nõudeid järgides. Tärkandmetes tuleb anda planeeringu identifitseerimise number (planID) (vt küsimus 26) selleks, et teised sama planeeringu kihid siduda üldiste üldplaneeringu andmetega. Igale ruumiobjektile võib anda unikaalse identifikaatori (objectID) (vt küsimus 27).

Juhul, kui otstarbed märgitakse ühel kihil, tuleb kohustuslikuna märkida, milline juhtotstarbe nimetus (juhtots) konkreetsele alale määratud on (vt näidis 16). Vajadusel saab juhtotstarbe veergu märkida ka osakaalu protsentides. Lisaks saab märkida ka tähise (tahis), mida ala tähistamiseks kasutatakse joonistel, ja peamised alal kehtivad tingimused (tingimus), kui need määratud on. Näiteks elamumaa juhtotstarbe kõrval võib ära märkida ka tähise E 80% ja selle tingimuse, et antud alale tohib rajada vaid ühe- ja kahepere elamuid. Kui täpsemaid tingimusi pole antud või need pole seotud konkreetse alaga (näiteks kehtivad suuremal maa-alal), ei pea neid ka tärkandmetesse märkima. Samas võib soovi korral tingimuste veergu märkida ka lihtsalt viite seletuskirjale (nt peatükile), kus ala kohta käivad tingimused on detailsemalt lahti seletatud.

Näidis 16: Kõik otstarbed ühel maakasutuse juhtotstarbe kihil

PlanS ei keela anda ühele maa-alale ka mitut maakasutuse juhtotstarvet. Tärkandmed on kohustuslikud juhul, kui ühel alal on maakasutuse juhtotstarbeid rohkem kui üks. Kui ühele alale on määratud kaks või rohkem maakasutuse juhtotstarvet, tuleb tärkandmetes veerge juurde luua (nt juhtots 2, juhtots 3 jne) ning need andmetega täita. Toodud elamumaa näitel võib lisada järgmisse juhtotstarbe veergu, et ülejäänud 20% on sotsiaalobjektide ala. Kui maa-alale on määratud rohkem kui üks otstarve, võib ka kaasnevate otstarvete tähised märkida tärkandmetesse luues vastavad väljad (nt tahis 2, tahis 3 jne).

Eelmine küsimus: Kuidas luua tiheasustusega ala kihti?

Skip to content