39. Kuidas alustada uue üldplaneeringu vormistamist GIS-tarkvaras?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Planeeringulahenduse kehtestatud kihid tuleb luua vastavalt määruse lisas 2 toodud nõuetele. See tähendab, et andmed, mida soovitakse planeeringuga kehtestada ja millel on ruumikuju, tuleb luua selleks ette nähtud digitaalse kihi nõudeid järgides tegelikkusele vastavas asukohas.

Iga kihi nimetamisel tuleb järgida määruse lisas 2 toodud nõudeid (vt küsimus 20). Kihid on nimetatud ja jagatud teemade kaupa PlanS § 75 lõikes 1 toodud ülesannete järgi, eristades erinevaid joonistel märgitavaid elemente. Kihid peab looma ja need vormistusnõuete kohaselt vormistama, kui konkreetne ülesanne lahendatakse konkreetses planeeringus. Kihtidena vormistatavaid andmegruppe (vt küsimus 16) on üldplaneeringule märgitud 28. Tegelikkuses võib vormistatavaid kihte olla vähem, kui kõiki ülesandeid ei lahendata või kui lahendusel puudub ruumikuju, või rohkem, kui andmegruppe soovitakse kihi nimetusi kasutades jagada eraldi tähistatud jaotuskihtidele. Üldplaneeringuga lahendatavate ülesannete otsustamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuse ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärgist (PlanS § 75 lõige 2). Kohustuslikuna tuleb luua planeeringuala kiht (vt küsimus 28 ja küsimus 43) ning see on mõistlik luua kõige esimesena.

Kui andmed on vastavalt teemadele jagatud kihtidele, luuakse GIS-tarkvaras andmetabelisse vastavad veerud ja täidetakse vastavalt iga kihi tärkandmete nõuetele (vt näidis 9).

Kehtestamisel kontrollitakse nii ruumikujude kihtidele jagamine kui ka iga kihi tärkandmed üle ning täidetakse tärkandmetes viimased kehtestamist puudutavad lahtrid.

Järgmine küsimus: Milliste üldplaneeringu kihtide puhul on kohustuslik vormistada ruumiobjektile lisaks tärkandmed?

Skip to content