18. Mis on planeeringulahenduse kehtestatud kihtide tehniline kirjeldus?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Tehniline kirjeldus on määruse lisas 2 toodud reeglid, kuidas erinevat liiki planeeringute digitaalseid kihte vormistada.

Esmalt on tehnilises kirjelduses toodud üldnõuded kõikidele planeeringu liikidele, kuidas kehtestatud kihte luua ja nimetada.

Peale selle kuuluvad kihtide tehnilise kirjelduse hulka nii ruumikuju koostamiseks mõeldud nõuded – Nõuete tabel (vt näidis 4) kui ka masinloetavalt kasutatavate tärkandmete koostamiseks mõeldud nõuded – Tärkandmete tabel (vt näidis 5).

Määruse lisas 2 on üld- ja detailplaneeringuga lahendatavad teemad märgitud kihtidena. Iga planeeringulahenduse kehtestatud kiht tuleb vormistada vastavalt Nõuete tabelile ja Tärkandmete tabelile juhul, kui vastav konkreetne planeeringu ülesanne on lahendatud konkreetses planeeringus.

Näidis 4: Puhke- ja virgestusala Nõuete tabel

Näidis 5: Puhke- ja virgestusala Tärkandmete tabel

Iga vormistatava ja esitatava kihi Nõuete tabelis on kirjas tärkandmete lisamise tingimused. Tärkandmed on märgitud kas kohustuslikuna, tingimuslikult kohustuslikuna või ei ole kohustuslikkuse märget antud. Ilma kohustuslikkuse märketa on veeru tärkandmete loomine vabatahtlik. Tingimuslikult kohustuslike tärkandmete puhul on oluline, et kui esineb selgituses toodud eeldus, tuleb selle veeru tärkandmed märkida. Kohustuslike tärkandmete märkimine on vajalik ning need veerud tuleb luua ja täita. Vajaduse ja soovi korral võib Tärkandmete tabelis märgitud andmetele lisada ka muid andmeid (vt küsimus 5).

Eelmine küsimus: Mida tähendab, et planeeringulahenduse kehtestatud kihid vormistatakse topoloogiliselt korrektselt?

Järgmine küsimus: Kuidas jagatakse planeeringulahendusega loodud info kihtidele?

Skip to content