Isikuandmete töötlemise tingimused

Planeeringute andmekogu (www.planeeringud.ee) pidamise eesmärk on suurendada avalike teenuste ja teabe kättesaadavust kogudes kokku ja jagades välja kehtestatud planeeringute andmed digitaalsel kujul.

Planeeringute andmekogu vastutav töötleja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

Andmekogu volitatud töötleja on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium töötleb Teie isikuandmeid siis, kui:

 • hallatakse planeerimisalase tegevuse korraldaja juurdepääsuõigusi,
  • planeerimisalase tegevuse korraldaja isikuandmed on ees- ja perekonnanimi, isikukood ja e-mail,
  • isikuandmeid töödeldakse Planeerimisseaduse §24 (5) §53 (8), §71 (5), §91 (31), §91 (7), §122 (71), §122 (11), §139 (41) alusel.
 • ilmneb vajadus edastada andmekogu tööga ja planeeringu korraldamisega seotud informatiivseid teateid ,
  • töödeldavad isikuandmed on ees- ja perekonnanimi, isikukood ja e-mail,
  • isikuandmeid töödeldakse Planeerimisseaduse §24 (5) §53 (8), §71 (5), §91 (31), §91 (7), §122 (71), §122 (11), §139 (41) alusel,

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Planeeringute andmekogu vastutava töötlejana:

 • tagab andmekogu pidamise vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele;
 • tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule;
 • tagab koos volitatud töötlejaga organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogus andmete kaitse ja säilimise;
 • vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
 • korraldab koos volitatud töötlejaga andmekogu arendamist.

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus volitatud töötlejana:

 • arendab andmekogu vastavalt vastutavalt töötlejalt saadud ettepanekutele;
 • tagab andmekogu majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ja selle tehnilise valmisoleku teenusleppes kokku lepitud ulatuses ja korras.

Andmekogu põhimäärus §16 alusel säilitatakse andmekogu vaates kehtetuks tunnistatud isikuandmeid seitse aastat pärast nende kehtetuks tunnistamist.

Andmekogu on avalik, välja arvatud andmed, millele on nende looja või saaja seadnud seaduse alusel juurdepääsupiirangu.

Planeerimisalase tegevuse korraldaja kontaktandmeid Planeeringute andmekogu avalikus vaates ei kuvata. Organisatsiooni volitatud isik saab tutvuda tema kohta andmekogusse kantud isikuandmetega.

Juhul, kui Te avastate, et Teie kohta käivad isikuandmed on ebakorrektsed, saate Te need andmekogus ise ära muuta.

Andmekogu avalikus vaates kuvatakse planeeringu esitaja nimi ning planeeringu koostaja nimi ja kontaktandmed.

Andmete andmekogusse kandmine, sealhulgas andmete muutmine ja muud registreeritud kasutaja tegevused, sealhulgas failide allalaadimine, logitakse. Logis säilitatakse kande või päringu sisu, kuupäev ja kellaaeg ning tuvastatud kasutaja tehtud kande või päringu tegija. Logifaile säilitatakse seitse aastat.

Muud informatsiooni seoses oma õigustega ja andmekaitsealased kontaktid leiate Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi veebilehelt https://agri.ee/isikuandmete-tootlemine

Skip to content