Rubriik: Kohtulahendid

Keskkonnamõju tuleb hinnata enne põhimõttelise arendusotsuse tegemist

Riigikohus tühistas 8. augusti 2018.a lahendiga Hiiu tuuleparke puudutava osa Hiiu mereala maakonnaplaneeringus, kuna tuulikute ja merekaablite mõju keskkonnale on välja selgitamata ning asjakohased uuringud tegemata. Riigikohtu halduskolleegium lahendas MTÜ Hiiu Tuul kassatsioonkaebust, milles vaidlustati Hiiu maavanema 20. juuni 2016. a korraldusega nr 1-1/2016/114 kehtestatud Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering. Planeeringuga olid kindlaks määratud tuuleenergia tootmise alad, […]

Elanike põrkuvate huvide kaalumine on omavalitsuse pädevuses

Riigikohus selgitab oma otsuses, et kohalik omavalitsus peab tegema otsuse planeeringu kohta mõistliku aja jooksul ka siis, kui puudutatud isikud ei jõua planeerimismenetluses kokkuleppele ja planeeringuga seoses toimuvad kohtumenetlused. Halduskohtusse pöördus maaomanik, kes leidis, et vald on põhjendamatult viivitanud tema kinnistute üldplaneeringu kinnitamisega. Kaebaja on korduvalt taotlenud vallalt planeerimismenetluse lõpuni viimist, paludes määrata endale kuuluvate maatükkide […]

Tuulikute rajamisel tuleb igakülgselt hinnata nende mõju elu- ja looduskeskkonnale

Riigikohtu hinnangul ei arvesta Hanila vallavolikogu otsusega kehtestatud detailplaneering tuulegeneraatorite tekitatava müra ja lähedal asuva Natura-alaga ning on vastuolus valla üldplaneeringu ja maakonna teemaplaneeringuga. Halduskohtusse pöördus vallaelanik, kelle elamu jääb 420 m kaugusele kavandatud tuulikutest. Tema arvates võivad tuulikud põhjustada ülemäärast müra ning kahjustada lähedal asuvat Natura-ala. Varasemas menetluses leidsid kohtud, et kehtiva müranormi (40 […]