Planeerimisseaduse mõju järelhindamine

Rahandusministeeriumi tellitud töö eesmärk on 2008–2014 läbi viidud kodifitseerimise tulemusena
kehtestatud planeerimisseaduse (PlanS) mõju järelhindamine. Viis aastat seaduse rakendamist on mõistlik aeg hindamaks selle aja jooksul praktikas avaldunud kitsaskohti. Haldusreformi tulemusena on muutunud Eesti haldusjaotus ning Euroopa Liidu (EL) tasandil on toimunud arengud
kliimapoliitikas. Lisandunud on mitmed valdkondlikud uuringud ning kujunenud arvestatav
riigisisene ja EL kohtupraktika, mis annavad uue info näol vajaliku sisendi PlanS-i täiendamiseks.

Järelhindamise lõpparuanne

Skip to content