Milliseks tähtajaks tuleb läbi viia üldplaneeringute ülevaatamine?

Vastus:

Vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) §-le 92 tuleb kohalike omavalitsuste volikogudel vaadata üldplaneeringud üle iga viie aasta tagant. Eelkõige on üldplaneeringu ülevaatust tarvis kohalikule omavalitsusele endale selleks, et selgitada välja, kas üldplaneering vastab kohaliku omavalitsuse arengu kontseptsioonile ja on kaasaegne. Ülevaatamise eesmärk on selgitada, kas kindla ajaperioodi arengud on vastavuses planeeringus kavandatuga ning sellest lähtuvalt hinnata, millised on planeeringu edasise elluviimise võimalused. Lisaks tuleb esitada kokkuvõte üldplaneeringu ülevaatamise tulemusest kuue kuu jooksul ka riigihalduse ministrile.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (edaspidi EhSRS) § 5 kohaselt tuleb kohalikul omavalitsusel vaadata üldplaneeringud üle hiljemalt 2018. aasta 1. jaanuariks. Selline seaduse sõnastus sai loodud varem, enne kui otsustati teha haldusterritoriaalse korralduse muutmine ehk haldusreform. Reformi käigus 2/3 omavalitsusi ühinesid või liitusid, 1/3 omavalitsustest jäid samadesse piiridesse. Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimusid 2017. aasta sügisel ja uued kohalike omavalitsuste volikogud ja valitsused said paika aastavahetuseks.

2017. aasta juunis võttis riigikogu vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse, millega otsustati muuta EhSRS §-i 5. Muudatustega sätestati, et haldusreformi raames ühinenud kohalike omavalitsuste üldplaneeringud vaatab haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus üle hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks (vt alates 1.01.2018 kehtiva EhSRS redaktsiooni § 5 lg 11).  Need kohalikud omavalitsused, kes ei ühinenud ega liitunud, pidid oma kehtestatud üldplaneeringud üle vaatama hiljemalt 2018. aasta 1. jaanuariks.

Edaspidi hakkab kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine toimuma iga viie aasta tagant ja selle ülevaatamise kohustuse tähtaja kulgemine algab 2018. aasta 1. juulil (vt alates 1.01.2018 kehtiva EhSRS redaktsiooni § 5 lg 12) ja selle kokkuvõte tuleb esitada valdkonna eest vastutavalt ministrile ehk riigihalduse ministrile (vt alates 1.01.2018 kehtiva PlanS  redaktsiooni § 92 lg 1).

Skip to content