Kas detailplaneeringuga saab seada tingimusi vabale ehitustegevusele?

Vastus:

Ehitusseadustikuga on ette nähtud, et teatud ehitised kuuluvad vaba ehitustegevuse alla – selle jaoks pole tarvis saada ehitusluba ega ehitusteatist. Vaba ehitustegevus ei tähenda, et see on reegliteta ehitamine. Kõiki erinevate seadustega seatud tingimusi tuleb alati täita ja selleks on seatud ka erinevatele haldusorganitele ehitusjärelevalve õigus. Nt tuleohutusnõudeid peab ehitamisel täitma ka juhul, kui tegemist on vaba ehitustegevusega. Seega ei tähenda vaba ehitustegevus mitte reeglitest vaba ehitamist (ehitan, kuhu tahan, nt tuleohutuskujasse), vaid seda, et ehitise jaoks ei ole tarvis taotleda ehitusluba/ehitusteatist. Kuna kohalik omavalitsus ei kontrolli selliste ehitiste väljaandmist eelnevalt projektist lähtuvalt, siis vastutab kõigi seaduses toodud nõuete täitmise eest omanik ise. Kohalik omavalitsus ja teised kontrollivad organid saavad teha järelkontrolli. Ehitustegevus peab olema kooskõlas planeeringutega.

Planeerimisseaduses (PlanS) on iga planeeringuliigi juures toodud ära ülesanded, mida selle planeeringuga saab lahendada. Detailplaneeringu peab tegema aladel ja juhtudel, mis on toodud PlanS § 125 lõigetes 1 ja 2. Kõige levinum on nõuda detailplaneeringu koostamist juhul, kui soovitakse ehitusloakohustuslikku hoonet püstitada või laiendada tihedalt asustatud alal. Detailplaneeringu ülesanded on toodud PlanS § 126, mille lõike 1 punktis 21 on toodud võimalus põhjendatud juhul seada nendele ehitistele tingimusi, mille ehitamiseks ei ole detailplaneeringu koostamine nõutav. Seega ei saa detailplaneeringus määratava krundi ehitusõiguse (vt PlanS § 126 lg 1 punkt 3) ja krundi hoonestusala (vt PlanS § 126 lg 1 punkt 2) sisse kuuluda detailplaneeringukohustuseta hooned ja rajatised. Nendele saab seada eraldi tingimusi ning vaid põhjendatud juhul. Kui tegemist on enne 30.06.2015 kehtestatud detailplaneeringuga, siis nendes planeeringutes määratud väikeste ehitiste ehitamise kohta oleme kirjutanud vastuse: https://planeerimine.ee/kkk/alla-20-m2-hoonete-ehitamine/.

Skip to content