Kas alla 20 m2 suuruste hoonete ehitamist sai enne 30.06.2015 kehtestatud detailplaneeringuga reguleerida?

Vastus:

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendmise seaduse § 2 kohaselt jäävad enne 30.06.2015 kehtestatud planeeringud kehtima ka peale 1. juulit 2015.

Kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse (vana PlanS) § 3 lg 2 kohaselt ei olnud detailplaneeringu koostamine kohustuslik üksikelamu kõrvalhoone, suvila kõrvalhoone, aiamaja kõrvalhoone või kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga hoone ehitamiseks. Seega kui vana PlanS kohaselt kehtestatud detailplaneering ei ole alla 20 m2 hoonete ehk detailplaneeringu koostamist mittenõudvate hoonete ehitamist eraldi reguleerinud, on nende ehitamine jäetud nn vabaks ja neid võib planeeringualale ehitada, olenemata detailplaneeringus määratud hoonete arvust jm tingimustest. Rõhutama peab, et ehitamisel tuleb aga arvestada üldplaneeringust tulenevaid nõudeid, samuti nõudeid, mis tulenevad ehitusseadustikust ja teistest õigusaktidest, sh ehitamise hea tava, tuleohutusnõuded, teiste isikute õigused jms.

Juhul aga, kui vana PlanS kohaselt kehtestatud detailplaneering oli algatatud PlanS § 9 lg 11 alusel kohaliku omavalitsuse volikogu poolt üldisest huvist lähtuvalt või tulenes detailplaneeringu kohustus üldplaneeringust ehk detailplaneeringu algatamise eelduseks ei olnud ainult detailplaneeringukohustusega hoone ehitamine, võib sellistel juhtudel alla 20 m2 hooneid detailplaneerignu alale ehitada vaid juhul, kui nende ehitamine on detailplaneeringus ette nähtud.

Skip to content