Kas selliste detailplaneeringute puhul, millele on nõutav keskkonnamõju strateegiline hindamine, on tõepoolest vaja küsida naaberomavalitsuselt kooskõlastus?

Vastus:

Planeerimisseadus näeb ette eriregulatsiooni sellisel juhul, kui detailplaneeringu koostamisel viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine. Selleks on planeerimisseaduse (PlanS) § 124 lõikes 7 ette nähtud, et menetlus viiakse läbi üldplaneeringu menetluse nõudeid järgides. Seega peab protsessi läbi viies vaatama üldplaneeringu paragrahve: nt erinevalt detailplaneeringu nõuetest tuleb korraldada planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja tulemuste avalik arutelu ka enne planeeringu vastuvõtmist (vt PlanS § 82 ja 83).

Samas näeb PlanS § 124 lõige 9 ette erisuse, et koostöö ja kaasamise tegemisel tuleb lähtuda detailplaneeringu koostamise koostöö ja kaasamise regulatsioonist PlanS § 127. Seega ei ole tarvis keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustusega detailplaneeringut läbi viies teha üldises korras koostööd naaberomavalitsustega (ja nendega ka planeering hiljem kooskõlastada). Neid tuleb kaasata vaid juhul, kui nad omavad PlanS § 127 lõigete 2 ja 3 mõistes detailplaneeringu koostamises õigusi või huvisid.

Skip to content