Kas avalikul väljapanekul laekunud ettepanekuga, mis ei muuda põhilahendust ja mida arvestati, ei pea avalikku arutelu korraldama?

Vastus:

Vastavalt planeerimisseaduse § 136 lõikele 2 ei ole avaliku arutelu korraldamine nõutav:

  1. kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või
  2. kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Seega juhul, kui kohaliku omavalitsuse hinnangul on avalikul väljapanekul laekunud arvamusi arvestatud, pole avaliku arutelu korraldamine kohustuslik, aga seadus ei keela sellise arutelu korraldamist. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu korraldamise mõte on laiem, kui ainult arvamusi esitanud isikutega suhtlemine. PlanS § 136 lõikes 4 on sätestatud, et lisaks laekunud arvamuste ja nende kohta seisukohtade tutvustamisele põhjendab detailplaneeringu koostamise korraldaja detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Juhime tähelepanu, et detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele arvamuste kohta põhjendatud seisukoha teatamine ehk kohaliku omavalitsuse poolse kirjaliku vastuse koostamine on vastavalt PlanS § 135 lõikele 11 kohustuslik. Selles kirjalikus vastuses tuleb selgitada, kuidas arvamus on arvesse võetud ja kas arutelu korraldatakse.

Juhul, kui otsustatakse detailplaneeringu avalik arutelu korraldamata jätta, pole tarvidust ka PlanS § 136 lõike 3 kohane detailplaneeringu avalikust arutelust teatamine planeerimisseaduse § 127 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Kohustuslik on informatsiooni avaldamine vastavates lehtedes vastavalt PlanS § 137 lõikele 2: kui detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi, avaldatakse informatsioon avaliku väljapaneku (ja avaliku arutelu) tulemuste kohta. Seega ei sõltu lehes avalikustamine mitte sellest, kas avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamustega arvestati või mitte, vaid sellest, kas arvamusi üldse esitati.

Skip to content