Mis on planeeringu koostamise korraldamine?

Vastus:

Alates 1.07.2015 kehtib uus planeerimisseadus, mis mu hulgas loetleb § 4 lõikes 2 üles planeerimisalase tegevuse korraldaja ülesanded. Ühe ülesandena on märgitud ka planeeringu koostamise korraldamine. Planeerimisseaduse mõistes tuleb eristada planeerimisalase tegevuse korraldamist ja planeeringu koostamise korraldamist. Nii planeerimisalase tegevuse korraldamine kui ka planeeringu koostamise korraldamine on oma olemuselt avaliku võimu ülesanded. Planeeringu koostamise korraldamine on planeerimisalase tegevuse osa, mis sisaldab endas konkreetse planeeringu koostamise ettevalmistamist, tööprotsessi kavandamist, juhtimist ning läbiviimist kuni kehtestamiseni haldusorgani konkreetse ametiasutuse (ametniku/ametnike) poolt, kellele planeerimisalast tegevust korraldav haldusorgan (valitsusasutus või kohaliku omavalitsuse üksus) on selle ülesandeks teinud.

Planeerimisalase tegevuse korraldamine hõlmab endas konkreetse planeeringu koostamise korraldamist, mis omakorda koosneb nii planeeringu koostamisest kui ka koostamise käigus vastavate menetlustoimingute tegemisest. Oluline on, et erinevalt menetlustoimingute tegemisest võib detailplaneeringute puhul teatud juhtudel koostamisest huvitatud isikule anda planeeringu koostamise või koostamise tellimise üle sõlmides selleks halduslepingu (planeerimisseadus § 130). Detailplaneeringu koostamise korraldamine jääb seejuures ikkagi haldusorgani ülesandeks.

Planeeringu koostamise korraldamise ülesande ulatus sõltub haldusorgani ametiasutuse töökorraldusest. Juhime tähelepanu sellele, et nii koostamisel kui koostamise tellimisel peab planeerimisalase tegevuse korraldaja tagama, et planeeringu koostab asjakohase eriala kõrgharidusega ja piisava töökogemusega või vastava kutsega isik (planeerija), arvestades planeeringu liiki ja eesmärki (planeerimisseadus § 4 lg 5).

Ka kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 10 lõike 8 kohaselt koosnes planeeringu koostamise korraldamine kolmest punktist: 1) planeeringu koostamine või planeeringu koostamise tellimine; 2) planeeringu koostamise juhtimine; 3) kõigi planeeringu koostamise käigus vajalike menetlustoimingute tegemine. Seega võib öelda, et järjepidevalt on planeeringu koostamise korraldamine planeeringut koostava haldusorgani ülesanne, mis täpsemalt tuleb sisustada haldusorganil endal.

Skip to content