Kuidas kaasatakse avalikkust planeerimisprotsessidesse?

Vastus:

Arvamust avaldada võib igaüks kogu planeeringu protsessi kestel, selleks tuleb vaid kirjutada planeeringu koostamise korraldajale. Aluse selleks annab märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus, mille kohaselt tuleb haldusorganil märgukirjale ja selgitustaotlusele vastata 30 päeva jooksul.

Ruumilise planeerimise üks põhimõtteid on ulatuslik avalikkuse kaasamine ja protsessist teavitamine planeerimismenetluste läbiviimisel (vt planeerimisseaduse § 9). Selleks on iga planeeringuliigi juures toodud välja sätted, mis peavad aitama kaasata neid kodanikke, kes soovivad olla kursis, mida planeeritakse. Näiteks detailplaneeringu menetlust algatades otsustab planeeringu koostamise korraldaja vastavalt planeerimisseaduse § 127 lõikele 2, keda kaasata. Iga soovija võib selle säte alusel avaldada soovi olla kaasatud planeerimismenetlusse kogu planeeringu koostamise vältel.

Koostamise korraldajal tuleb avalikustada planeering koostamise vältel oma kodulehel (vt nt planeerimisseaduse § 127 lg 5). Lisaks on iga planeeringu etapi juures on veel eraldi välja toodud ka planeeringust teavitamise kord (vt nt planeerimisseaduse § 128 lg 6), kus info tuleb avalikustada lehe kaudu. Seega on mitmeid erinevaid võimalusi, kust huvitatud ja puudutatud isikud võiksid infot saada koostatavate planeeringute kohta.

Kindlasti on detailplaneeringu avalikul väljapaneku ajal esitatud arvamuse kaal olulisem (vt planeerimisseaduse § 135 lg 11) ja kui sellist arvamust ei arvestata, arutatakse erimeelsusi ka riigihalduse ministri juures (vt planeerimisseaduse § 138 lg 4 punkt 2). Planeeringu koostamise korraldajal on kohustus kaaluda iga esitatud arvamust ja anda arvamuse andjale tagasisidet, kas arvamus võeti arvesse.

Arvamuse arvestamine on planeeringu koostaja ja koostamise korraldaja otsustada, kindlasti on omal kohal ka planeerija selgitused ja kaalutlused. Lõppotsuse, milline planeeringulahendus kehtestatakse, teeb kohaliku omavalitsuse volikogu/valitsus lähtuvalt pädevusest. Planeering kehtestatakse haldusaktiga ja sellele ettenähtud nõuded sisalduvad haldusmenetluse seaduses.

Skip to content