Kes võib algatada detailplaneeringu?

Vastus:

Vastavalt planeerimisseaduse § 124 lõikele 10 on detailplaneeringu koostamise korraldamine kohaliku omavalitsuse ülesanne. Kohalik omavalitsus algatab planeeringu kas oma vajadustest lähtuvalt või huvitatud isikult taotluse saamisel. Üldreeglina sätestab planeerimisseadus, et detailplaneeringud algatab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohaliku omavalituse korralduse seadus sätestab, et üksusena käsitletakse kohaliku omavalituse volikogu, kes võib soovi korral ülesannete lahendamise delegeerida valla- või linnavalitsusele. Kui aga volikogu ei delegeeri, siis on see tema enda ülesanne. Volikogu võib delegeerida nii kõik planeerimisega seotud ülesanded, mis pole otseselt volikogu pädevuses, aga ta võib teha ka valiku.

Kui seaduses on sätestatud, et algatamine (vt nt planeerimisseaduse § 125 lg 3) või detailplaneeringu kehtestamine (vt nt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33) on volikogu ainupäevuses, siis ei ole lubatud ülesande delegeerimine. Samuti pole lubatud detailplaneeringu algatamise delegeerimine volikogu poolt valitsusele juhul, kui detailplaneeringu koostamisel on nõutav keskkonnamõju strateegiline hindamine (vt planeerimisseaduse § 124 lg 7) või kui detailplaneering sisaldab üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut (vt planeerimisseaduse § 142), sest nende detailplaneeringute menetlemisel lähtutakse üldplaneeringu menetlemisele ettenähtud nõuetest.

Skip to content