Kas kohalik omavalitsus peab planeeringu avalikust arutelust lehes teavitama?

Vastus:

Kehtivas planeerimisseaduses (PlanS) on sätestatud miinimumnõuded planeeringute koostamise menetlustoimingute ja teavitamise/kaasamise kohta. Planeerimisseadust koostades oli üheks eesmärgiks teiste hulgas ka analüüsida ja võimalusel vähendada üldsusele suunatud teavitamisega kaasnevat halduskoormust. Analüüsist selgus, et planeeringute kohta on ajalehes teavitusi liiga palju. Kehtivas planeerimisseaduses on üldsuse teavitamist ajalehtede kaudu optimeeritud ja kaasamist täpsustatud. Oluliseks on peetud nende isikute kaasamist, kes ise soovivad planeeringulahenduse valmimisega kursis olla. Kõige olulisematest menetlusetappidest teavitatakse endiselt üldsusele ajalehtede vahendusel, kuid samas väärtustatakse rohkem nende isikute kaasamist, kes ise soovivad osaleda.

Loobutud on mitmestki lehekuulutusest võrreldes kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseadusega, kuid see-eest on seatud nõue jooksvalt avalikustada planeeringu ajakohane teave planeeringu koostamise korraldaja veebilehel (vt üldplaneering PlanS § 76 lg 5 ja detailplaneering PlanS § 127 lg 5), seega peavad avalikkusele kogu aeg kättesaadavad olema nii viimane versioon koostatava planeeringu joonis(t)est ja seletuskirjast kui ka uuringud, analüüsid, saabunud kooskõlastused ja arvamusedki.

Vastavalt PlanS §-le 76 kaasatakse üldplaneeringu koostamisse isikud, kelle õigusi planeering puudutab, aga ka need, kelle huve võib planeering puudutada ja ka need, kes ise on soovi avaldanud olla planeerimismenetlusse kaasatud. Lisaks loetakse üldplaneeringu menetlusse kaasatavateks ka asutused, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu, sealhulgas valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid ühendava organisatsiooni kaudu ning planeeritava maa-ala elanikke esindavad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Kõiki neid loetakse üldplaneeringus kaasatavateks (edaspidi nimetatud kaasatavad). Üldplaneeringu teavitamise ja kaasamise nõuded on järgmised:

 • Algatamisest tuleb teatada nii koostöö tegijatele kui kaasatavatele ning üldsust peab teavitama ka lehe kaudu (PlanS § 77). Kui lehes teavitamise järgselt soovib mõni isik olla kaasatud planeerimismenetlusse, saab ta nõuda PlanS § 76 lg 2 kohast kaasamist. Seejärel tuleb isik lugeda kaasatavaks ja teda teavitada edaspidi nagu teisi kaasatavaid.
 • Lähteseisukohti (PlanS § 81) lehes tutvustama ei pea, aga info peab saatma koostöö tegijatele ja kaasatavatele.
 • Üldplaneeringu eelnõu ehk eskiisi avalikust väljapanekust (PlanS § 82) tuleb teatada nii koostöö tegijatele kui kaasatavatele ja üldsust teavitatakse eelnevalt lehes. Sega võib veelgi lisanduda kaasatavaid, kes ise avaldavad soovi osaleda planeeringu koostamises.
 • Üldplaneeringu eelnõu ehk eskiisi avalikust arutelust (PlanS § 82) lehes teavitama ei pea, aga teate peab saatma koostöö tegijatele ja kaasatavatele. Seega kutsutakse arutelule need, kes on ise asjast huvitatud ja soovivad osaleda. Ka saavad arutelule tulla need, kes eelnevalt avaliku väljapaneku ajal otsustasid, et soovivad edaspidi olla planeerimismenetlusse kaasatud ja avaldasid selleks soovi.
 • Valminud ja korrigeeritud üldplaneeringu eelnõust ehk eskiisist tuleb üldsust lehes teavitada (PlanS § 84).
 • Üldplaneeringu vastuvõtmise järel tuleb nii avalikust väljapanekust kui arutelust eelnevalt teavitada ajalehes (PlanS § 87 lg 6), lisaks peab saatma teate koostöö tegijatele ja kõigile kaasatavatele (PlanS § 87 lg 5 ja § 88 lg 3). See on kõige ilmselgem koht menetluses, kus üldsus planeeringu vastu huvi võib tunda ja kus on näha, milline planeeringulahendus on.
 • Avalikustamise tulemustest teavitatakse lehes (PlanS § 89). Seega saab üldsus teada, kes ja milliseid arvamusi esitas ning mida nende ettepanekutega otsustas kohalik omavalitsus teha.
 • Üldplaneeringu kehtestamisest tuleb teatada nii koostöö tegijatele kui kaasatavatele ning üldsust teavitatakse jälle lehe kaudu (PlanS § 91). Selle teavitamise mõte on anda avalikkusele infot, milline on lõplik planeeringulahendus, mida hakatakse järgima ja ellu viima edasiste otsuste tegemisel.

Üldplaneeringu teavitamis-, kaasamis- ja teisi menetlusnõudeid tuleb järgida ka siis, kui koostatakse üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut (PlanS § 142) või kui maa-ala kohta üldplaneering puudub (ei vii ellu üldplaneeringut).

Üldplaneeringu kohase detailplaneeringu teavitamise ja kaasamise nõuded on:

 • Detailplaneeringu algatamisest tuleb teatada nii koostöö tegijatele kui kaasatavatele ning üldsust peab teavitama ka lehe kaudu (PlanS § 128). Kui lehes teavitamise järgselt soovib mõni isik olla kaasatud planeerimismenetlusse, saab ta PlanS § 127 lg 2 kohaselt „avaldada soovi olla selle koostamisse kaasatud“. Seega tuleb soovi avaldanud isikule teateid saata edaspidi nii väljapanekutest kui ka aruteludest.
 • Detailplaneeringu menetlusnõuded ei kohusta koostama lähteseisukohti ja eskiisi. Kui kohalik omavalitsus soovib (nt on selline nõue algatamise otsuses, ehitusmääruses või üldplaneeringus), võib ka neid menetlusetappe läbi viia. Sel juhul otsustab kohalik omavalitsus, kuidas lisandunud etappidest teavitatakse ja isikuid kaasatakse.
 • Detailplaneeringu vastuvõtmise järel tuleb teavitada avalikust väljapanekust eelnevalt ajalehes (PlanS § 135 lg 7), lisaks peab saatma teate koostöö tegijatele ja kõigile kaasatavatele (PlanS § 135 lg 6).
 • Detailplaneeringu puhul on võimalik, et avalikku arutelu korraldada pole tarvis (PlanS § 136 lg 2). Kui avalik arutelu korraldatakse, siis teavitama peab koostöö tegijaid ja kaasatavaid (PlanS § 136 lg 3). Samuti tuleb teavitada neid, kes avalikul väljapanekul arvamusi esitasid (PlanS § 135 lg 11).
 • Kui detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi, avaldatakse informatsioon avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta lehes (PlanS § 137).
 • Detailplaneeringu kehtestamisest tuleb teatada nii koostöö tegijatele kui kaasatavatele ning üldsust teavitatakse lehe kaudu (PlanS § 139). Samuti tuleb teavitada neid, kes avalikul väljapanekul arvamusi esitasid, aga kelle arvamust ei arvestatud (PlanS § 139 lg 6). Oluline on anda avalikkusele infot, millist planeeringulahendust hakatakse ellu viima.
Skip to content