Kas keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang peab olema algatamise või mittealgatamise otsuse lisa?

Vastus:

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) kohaselt. Arvestama peab, et nii menetlusprotsess kui ka kõik toimingud üksikult peavad vastama ka haldusmenetluse seaduse nõuetele.

KeHJS-s on sätestatud, mida peab sisaldama KSH algatamise või mittealgatamise otsus. KeHJS § 35 lg 3 ja lg 5 p 5 kohustavad algatamise või mittealgatamise otsust sisuliselt põhjendama. Kohalikul omavalitsusel on valida, kas:

  • otsuse motiveerivas osas on toodud kõik KeHJS § 35 lg 5 p 5 kohased põhjendused, sh KeHJS § 33 lg 3 p 3 kohaste asutuste seisukohad (asutustelt seisukohtade küsimine, nende seisukohad ja nendega arvestamine või mittearvestamine on osa eelhindamise protsessist ja sisust, vt KeHJS § 33 lg 3-6), teisisõnu KSH eelhinnang on tervikuna toodud otsuse motiveerivas osas;
  • otsuse motiveerivas osas on toodud kokkuvõtlikult kõige olulisem info KSH eelhinnangust ja otsuses on viide otsuse lisaks olevale KSH eelhinnangule.

KSH eelhinnangu põhjal algatamine või algatamata jätmine peab olema tehtud kaalutlusõiguse alusel. Kohalik omavalitsus otsustab planeeringu algtamisel, kas KSH algatada või jätta algatamata ning põhjendused peavad olema toodud algatamise otsuse motivatsiooni osas. Tähtis on, et need põhjendused on olemas ja vastavad KeHJS-s sätestatud nõuetele.

Skip to content