Kas enne 1.07.2015 algatatud planeeringute menetlemisel tuleb lähtuda vaid enne 1.07.2015 kehtinud planeerimisseaduse nõuetest ja teiste seaduste puhul uutest sätetest?

Vastus:

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõige 1 kohaselt menetletakse enne 1.07.2015 algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest. Sätet kohaldatakse ainult kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse osas. Kui näiteks kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse rakendamise kaudu tekib küsimus mõne kolmanda seaduse normide rakendamise kohta, siis nende seaduste osas üleminekunormid puuduvad.

Näiteks küsimus, kuidas on jaotatud kohaliku omavalitsuse organite vaheline pädevus uue ja vana planeerimisseaduse järgi. Enne 1.07.2015 kehtinud planeerimisseadus ei sätestanud kohaliku omavalitsuse sisest konkreetset pädevuse jaotust planeeringute koostamisel ega näinud ette, milliseid ülesandeid täidab volikogu ja milliseid valitsus. Seaduses kasutati läbivalt mõistet “kohalik omavalitsus”, mistõttu tuli pädevuse sisustamisel lähtuda kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikest 2. Antud säte näeb ette, et seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu, kes võib delegeerida nende küsimuste lahendamise valitsusele.

Kuna ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus viitab vaid sellele, et enne 1.07.2015.a. algatatud planeeringud tuleb menetleda lõpuni lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatust, siis konkreetsete pädevuste osas tuleb peale 1.07.2015 (ja tuli ka enne 1.07.2015.a) planeeringu kehtestamisel lähtuda kehtiva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sõnastusest.

Skip to content