Kes on planeerimisseaduse mõistes planeerija?

Vastus:

Vastavalt planeerimisseaduse § 6 punktile 10 on planeerija kas

  1. geograafia, arhitektuuri või maastikuarhitektuuri eriala magistritasemele vastava kõrgharidusega isik või
  2. vastutava spetsialisti taseme – arhitektuuri või maastikuarhitektuuri – kutsetunnistusega isik või
  3. isik, kellele on antud ruumilise keskkonna planeerija kutse.

Seda sätet tuleb vaadata koosmõjus planeerimisseaduse § 4 lõikega 5, mis sätestab, et planeerimisalase tegevuse korraldaja tagab arvestades planeeringu liiki ja eesmärki, et planeeringu koostab planeerija, kes on

  1. asjakohase eriala kõrgharidusega ja piisava töökogemusega isik või
  2. vastava kutsega isik.

Vastavalt arhitekti, maastikuarhitekti ja ruumilise keskkonna planeerija kutsestandarditele võivad nimetatud kutset omavad isikud koostada planeeringuid. Seega kui esitada taotlus kutse saamiseks vastavale kutsekomisjonile, siis otsustab kutsekomisjon, kas haridus ja/või kogemus on piisavad, et saada vastav kutse.

Planeeringu kvaliteedi peab tagama planeerimisalase tegevuse korraldaja – üld- ja detailplaneeringute puhul kohalik omavalitsus -, seega tuleb just temal hinnata, kas isikul on vastav kõrgharidus või omab ta nõutud kutset. Planeerimisalase tegevuse korraldajal tuleb hinnata planeeringu liigist ja eesmärgist lähtuvalt, kas isiku haridus ja kogemus on piisavad, et konkreetset planeeringut koostada.

Skip to content