Üldplaneeringu töötoad

Töötubade eesmärk on tõsta kohaliku omavalitsuse ruumilise planeerimisega tegelevate ametnike ja töötajate (s.h planeerimisspetsialistid, arenguspetsialistid, valla- ja linnaarhitektid, abivallavanemad ja -linnapead, vallavanemad ja linnapead, volikogu liikmed jne) teadlikkust kohaliku omavalitsuse planeeringute koostamisel ja elluviimisel, sh teha kindlaks piirkonna jaoks olulised valikud ja planeerida selle arengut läbimõeldult.

Töötubade läbiviimiseks leidis riigi tugiteenuste keskus koostöös rahandusministeeriumiga hanke teel koostööpartneri Vesterra OÜ. Töötubadesse on kaasatud kokku kümme valdkondlikku eksperti, moderaator ning erinevate ministeeriumite ja ametite esindajad. Üheksast viis on teoreetilis-praktilised ja neli praktilised töötoad.

Töötubade tutvustused toimusid 3. ja 4. juunil 2020 Viljandis ja Tallinnas. Avaüritustel tutvustati lisaks „Eesti väikeasulate uuringut“, mis kirjeldab asulate olukorda väljaspool keskuslinnu ja on abiks üldplaneeringute koostamisel.

Töötoad toimuvad üheksal korral viies regioonis kahe aasta jooksul.

  • Viljandi töötuba Viljandi riigimajas
  • Virumaa töötuba Sõmeru keskusehoones
  • Tallinna töötuba Tallinna ministeeriumite ühishoones
  • Kagu-Eesti töötuba Valga ja Põlva endistes maavalitsuste majades
  • Lääne-Eesti töötuba Pärnu endises maavalitsuse majas

Teoreetilis-praktilised töötoad

Esimesed viis töötuba on teoreetilis-praktilised töötoad. Teoreetilises osas annavad valdkondlikud eksperdid teoreetilise tausta ja raamistiku ning tutvustavad häid näiteid nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Praktilises osas lahendatakse eelnevalt kohalikelt omavalitsustelt koondatud teabe põhjal ja kohapeal tekkinud praktilisi küsimusi valdkondlike ekspertide ja töötoas osalejate koostöös.

Ühe teoreetilis-praktilise töötoa maht on umbes 7 akadeemilist tundi, kus teoreetilise osa maht on umbes 4 akadeemilist tundi ja praktilise osa maht umbes 3 akadeemilist tundi.

Praktilised töötoad

Viimased neli töötuba on praktilised töötoad. Nende töötubade eesmärk on kinnistada teoreetilis-praktilistes töötubades saadud teadmisi ja tagasisidestada, kuidas on rakendatud teoreetilis-praktilistes töötubades saadud näpunäiteid ning arutleda, mida võiks veel täpsustada. Samuti on võimalik tõstatada üldplaneeringu koostamisel tekkinud probleemkohti ja otsida neile üheskoos võimalikke lahendusi.

Praktilistes töötubades on aktiivselt kaasatud ja kandev roll kohalikel omavalitsutel ehk töötubades osalejatel endil. Teatud töötubadesse on kaasatud ka valdkondlikud eksperdid, kes toetavad praktilist osa enda kogemuste ja teadmistega.

Ühe praktilise töötoa maht on orienteeruvalt 4 akadeemilist tundi.

Töötoad on ellu kutsutud meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames. Meetme eesmärk on suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.