Õigusaktid ja juhendid

liivaloss

Eesti ruumiline planeerimine on reguleeritud planeerimisseadusega. Eelnõu juurde koostatud seletuskiri on kättesaadav siit ja eelnõu menetlus Riigikogus on leitav siit. Planeerimine on tihedalt seotud ehitusseadustikuga.

Planeerimisseaduses antud volitusnormi alusel on kehtestatud olulise ruumilise mõjuga objektide nimekirikoostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused ning planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded. Lisaks koostab Rahandusministeeriumi planeeringute osakond mitmeid juhendeid, mis on abiks planeeringute koostamisel.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus sätestab, et pooleliolevad enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud menetletakse lõpuni kuni 30. juuni 2015 kehtinud nn vana planeerimisseaduse järgi.