Milliste tingimuste täitmisel võib kohaliku omavalitsuse üksus tuuleparki kavandava kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamisel loobuda detailse lahenduse koostamisest ja kehtestada planeeringu asukoha eelvaliku otsuse alusel?

Planeerimisseaduse 17.03.2023 jõustunud muudatuse järgi (https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/2ad3cffe-ed19-4c4c-b456-1a77f9bf0ac3/elektrituruseaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus/) peavad kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuses määratavad projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused olema piisavad, et määrata projekteerimistingimustega ehitiste täpne asukoht, samuti EhS § 26 lõikes 4 toodud muud tingimused. Selle tagamiseks peab olema riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuses määratud: – kavandatava ehitise, samuti selle teenindamiseks ning kasutamiseks vajalike ehitiste põhimõtteline asukoht ja paiknemine alal; – ehitise üldised arhitektuurilised ja ehituslikud tingimused; – vajadusel ehitist iseloomustavad või muud asjakohased ning kavandatavat ehitustegevust täpsustavad andmed, nagu nt kasutamise otstarve, ehitisealune pind ja ehitise maksimaalsed lubatavad parameetrid (nt pikkus, kõrgus, laius, vajadusel sügavus); – asjakohasel juhul üldised tingimused alal kavandatavate tehnovõrkude, haljastuse, liikluskorralduse ja juurdepääsude või muu taolise rajamise kohta. Selgituses on eraldi välja toodud, et juhul, kui projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuses määratud ei ole, ei ole ka käesoleva eelnõukohase sätte kohaldamine lubatud.

Planeerimisseaduse § 3 lõike 4, § 4 lõike 2 punktide 5 ja 6 koosmõjust tuleneb, et planeering peab olema elluviidav. Seega peab planeeringu koostamisel kujunema veendumus, et planeering on tulevikus elluviidav. Seega ei kohaldu planeeringute elluviidavuse nõue vaid tuuleparke kavandavatele planeeringutele, vaid on nõutav kõigi planeeringute puhul. Selgitame, et kavandatava ehitise ehk tuuliku põhimõttelist asukohta ja paiknemist teadmata ei ole võimalik asjakohaselt hinnata ehitise mõjusid, ilma milleta ei saa aga kujuneda veendumust, et planeering, vähemalt mingite eelduste täitmisel, elluviidav on. Planeeringuga kavandatava tuulepargi tuulikute puhul võib seejuures planeeringus määrata tuuliku lubatava nn nihutusruumi, mis on põhjendatud ja lubatud asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH tulemustel ning vastab planeeringulahenduse koostamisel tehtud kokkulepetele (nt kohalike kogukondadega või huvirühmadega).

Seega 17.03.2023 jõustunud planeerimisseaduse § 951 lõikes 1 kehtestatud võimalust tuleb tõlgendada nii, et planeeringu koostamisel peab tekkima veendumus planeeringu elluviidavuse osas.

Ka üldplaneeringu alusel on projekteerimistingimuste andmine võimalik vaid juhul, kui planeeringus on määratud põhimõttelised tuuleparkide asukohad, tuulikute arv ja kõrgus, nagu nt Lüganuse valla üldplaneeringu teemaplaneeringus „Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneering“  või endise nimega Vändra valla üldplaneeringu teemaplaneeringus „Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneering“ .

Skip to content