Milliseid maaomanikke tuleb kaasata tuuleparkide rajamiseks koostatavasse planeeringusse?

Planeerimisseadusest lähtuvalt tuleb planeeringu koostamisse kaasata isikud, kelle õigusi planeering võib puudutada ja isikud, kelle huve planeering võib puudutada. Seaduses ei ole täpsustatud, millised need isikute õigused ja huvid on. Kohalik omavalitsus peab igakordselt otsustama, milline planeeringuga määratud tingimus võib maaomaniku õigusi ja huve puudutada. Eelkõige on vajalik jälgida, kas ja mil määral seatavad maakasutus- ja ehitustingimused ning väärtuste kaitseks määratud tingimused kitsendavad omandi senist kasutust. Seega tuleb planeeringu koostamisse kaasata näiteks planeeritava maa-ala, samuti planeeringualaga piirneva kinnisasja, samuti kinnisasja koormava piiratud asjaõiguse omanikud,  kelle senist maakasutuse õigust planeering kitsendab (ehk välistab senise õiguse kasutamise osaliselt või täielikult, seab õiguse kasutamisele täiendavaid tingimusi või raskendab oluliselt õiguse kasutamist).

Maismaa tuuleparkide planeeringu puhul tuleb lisaks tuulepargile arvestada ka elektriühenduse ja teede paiknemist ning seda, et keskkonnatasude seaduse § 553 lõike 2 järgi ulatub kuni 250 m kõrguse tuuliku puhul 2 km kauguseni ning 250 m kõrguse ja üle 250 m kõrguse tuuliku puhul 3 km tuuliku torni keskpunktist. Seega tuleb kaasata isikud vastavalt kuni 2 km või 3 km kauguseni.

Skip to content