Küsimused ja vastused

Detailplaneering ja projekteerimistingimused | Detailplaneeringu koostamise kohustus | Detailplaneeringute kehtivus ja kehtetuks tunnistamine | Keskkonnamõju strateegiline hindamine ja planeerimine | Koostöö ja kaasamine | Planeerimisseaduse rakendamine | Planeeringu koostaja | Üldplaneeringud ja detailplaneeringud | Üldplaneeringut muutev detailplaneering

Detailplaneering ja projekteerimistingimused

Kuidas ehitusseadustiku § 27 alusel projekteerimistingimusi välja andes sisustada mõistet detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemus?

Loe edasi!

Kas detailplaneeringus määratud maksimaalset ehitisealust pinda saab projekteerimistingimustega ehitusseadustiku § 27 alusel muuta?

Loe edasi!

Kas detailplaneeringus kavandatud uut elamuala võib lugeda ehituslikuks kompleksiks, mille krundipiire saab täpsustada ehitusseadustiku § 27 kohaste projekteerimistingimustega?

Loe edasi!

Detailplaneeringu koostamise kohustus

Kuidas selgitada välja, kas ehitis on olulise avaliku huviga rajatis, mille püstitamiseks on vajalik koostada detailplaneering?

Loe edasi!

Kas kinnistu reaalosadeks jagamiseks on tarvis koostada detailplaneering?

Loe edasi!

Kas saab nõuda detailplaneeringu koostamist, kui soovitakse maa kruntideks jagamist rohkem kui kaheks?

Loe edasi!

Kui kehtiva üldplaneeringuga on määratud mõned külade osad tiheasustusaladena, siis kas seal on detailplaneeringu koostamine kohustuslik?

Loe edasi!

Millal võib loobuda detailplaneeringu koostamise kohustusest?

Loe edasi!

Kui ajutise ehitise tähtaeg hakkab otsa saama, siis kas saab seda pikendada?

Loe edasi!

Kas ajutine ehitis peab vastama üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele?

Loe edasi!

Detailplaneeringute kehtivus ja kehtetuks tunnistamine

Kas detailplaneeringud kaotavad kehtivuse viis aastat pärast kehtestamist?

Loe edasi!

Mida teha, kui detailplaneeringut ei saa või ei soovita enam kehtestatud kujul ellu viia?

Loe edasi!

Kas detailplaneeringus saab osaliselt kehtetuks tunnistada üht tingimust, näiteks hoonestusala?

Loe edasi!

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ja planeerimine

Kas piisab, kui detailplaneeringu algatamise otsuses on kirjas vaid üks lause, et keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ei ole vajalik?

Loe edasi!

Kas Natura 2000 aladele detailplaneeringut koostades tuleb alati läbi viia keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang?

Loe edasi!

Kas keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang peab olema algatamise või mittealgatamise otsuse lisa?

Loe edasi!

Kas detailplaneeringu kooskõlastamisel saab viidata puudustele keskkonnamõju strateegilises hindamises?

Loe edasi!

Millal võib detailplaneeringut algatades jätta keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamata?

Loe edasi!

Koostöö ja kaasamine

Milline sisuline erinevus on koostööl ja kaasamisel alates 1.07.2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse järgi?

Loe edasi!

Kuidas kaasatakse avalikkust planeerimisprotsessidesse?

Loe edasi!

Kas selliste detailplaneeringute puhul, millele on nõutav keskkonnamõju strateegiline hindamine, on tõepoolest vaja küsida naaberomavalitsuselt kooskõlastus?

Loe edasi!

Millistes ajalehtedes tuleb avaldada üldplaneeringu teateid?

Loe edasi!

Kas kohalik omavalitsus peab planeeringu avalikust arutelust lehes teavitama?

Loe edasi!

Millistel juhtudel tuleb esitada planeering kooskõlastamiseks?

Loe edasi!

Planeerimisseaduse rakendamine

Kas alla 20 m2 suuruste hoonete ehitamist sai enne 30.06.2015 kehtestatud detailplaneeringuga reguleerida?

Loe edasi!

Kas enne 1.07.2015 esitatud detailplaneeringu algatamise taotlusele kohaldatakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõiget 1, mille kohaselt enne 1.07.2015 algatatud planeeringud menetletakse lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest?

Loe edasi!

Kas enne 1.07.2015 algatatud planeeringule saab lisada 1.07.2015 jõustunud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu ülesandeid?

Loe edasi!

Kas enne 1.07.2015 algatatud planeeringute menetlemisel tuleb lähtuda vaid enne 1.07.2015 kehtinud planeerimisseaduse nõuetest ja teiste seaduste puhul uutest sätetest?

Loe edasi!

Milline on kohaliku omavalitsuse ehitusmääruse roll 1.07.2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse järgi?

Loe edasi!

Kas kõigi enne 1.07.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus tuleb lõpetada enne 1. juulit 2018?

Loe edasi!

Mida teha, kui detailplaneeringu seletuskirja ja joonise vahel on vastuolu?

Loe edasi!

Milliseks tähtajaks tuleb läbi viia üldplaneeringute ülevaatamine?

Loe edasi!

Planeeringu koostaja

Kes on planeerimisseaduse mõistes planeerija?

Loe edasi!

Kuidas hinnata, kes on pädev planeerija?

Loe edasi!

Milline on kohaliku omavalitsuse pädevus hinnata, kes on planeerija?

Loe edasi!

Üldplaneeringud ja detailplaneeringud

Kas 30 päevane detailplaneeringu algatamise tähtaeg on kohustuslik ja millistel tingimustel on võimalik jätta planeering algatamata?

Loe edasi!

Kas kinnistu omanikul on võimalik nõuda kulutuste kompenseerimist, kui detailplaneering tunnistatakse kohaliku omavalitsuse algatusel kehtetuks?

Loe edasi!

Kui kehtiv detailplaneering näeb ette kinnistule ühe lahenduse ja hiljem kehtestatud üldplaneering näeb ette teistsuguse lahenduse, siis kumma järgi võib ehitama hakata?

Loe edasi!

Kas enam ei ole kohustust panna planeeringualale informatsioonitahvlit või –teatist?

Loe edasi!

Mis on planeeringu koostamise korraldamine?

Loe edasi!

Kes võib algatada detailplaneeringu?

Loe edasi!

Kuidas toimub katastriüksuse jagamine uue planeerimisseaduse järgi?

Loe edasi!

Kuidas menetleda detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arvamust, mis ei ole otseselt vastuväide ja ka konkreetseid ettepanekuid ei sisalda?

Loe edasi!

Kui detailplaneeringu menetluse käigus planeeringuala piirid ja suurus muutuvad, kas on vajalik teha uus algatamine või on võimalik muutust kajastada näiteks detailplaneeringu vastuvõtmisel?

Loe edasi!

Kas alates 1.07.2015 kehtima hakanud planeerimisseaduses ei ole enam lihtsustatud detailplaneeringumenetluse võimalust?

Loe edasi!

Kas avalikul väljapanekul laekunud ettepanekuga, mis ei muuda põhilahendust ja mida arvestati, ei pea avalikku arutelu korraldama?

Loe edasi!

Kas on vajalik detailplaneeringu lähteseisukohtade koostamine?

Loe edasi!

Kui kohalik omavalitsus soovib tutvustada detailplaneeringu eskiislahendust, siis millest peab ta avalikustamisel lähtuma?

Loe edasi!

Millises seisus jääb kehtima üldplaneering, kui tunnistatakse kehtetuks detailplaneering, millega muudeti üldplaneeringut?

Loe edasi!

Kas detailplaneeringuga saab vähendada ehituskeeluvööndit?

Loe edasi!

Kas on defineeritud mõiste „aiamaja“ ja kas aiamaja olemasolu võimaldab täiendavalt sellele abihoone ehitamise lubamist?

Loe edasi!

Kui enne 1.07.2015 kehtestatud detailplaneeringus on kruntidele määratud täisehitusprotsent, siis kas seda peab kohustuslikus korras järgima?

Loe edasi!

Kas kohalik omavalitsus saab nõuda juurdepääsutee rajamiseks notariaalse teeservituudi sõlmimist enne planeeringu vastuvõtmist, kuigi ta ise on lähteseisukohtades nõudnud ainult servituudi vajaduse määramist?

Loe edasi!

Mida peab sisaldama suurim lubatud ehitisealune pind?

Loe edasi!

Mida peavad sisaldama ehitise ehituslikud tingimused?

Loe edasi!

Mida tähendab, et detailplaneeringut pole asutud ellu viima?

Loe edasi!

Kas detailplaneeringuga saab seada tingimusi vabale ehitustegevusele?

Loe edasi!

Kas kohalik omavalitsus võib vajadusel ise ilma heakskiidu andja ettepanekuta kehtestada detailplaneeringu osaliselt?

Loe edasi!

Mida teha, kui ei suudeta üldplaneeringu koostamise 1+3 tähtajast kinni pidada?

Loe edasi!

Kas ja miks peaks elluviimiskava lisama kehtestamise otsusele või halduslepingule?

Loe edasi!

Üldplaneeringut muutev detailplaneering

Kuidas on mõeldud detailplaneeringuga tehtud muudatuse sisseviimine üldplaneeringusse?

Loe edasi!

Millise otsusega tuleb kindlaks teha, kas detailplaneering on kehtivat üldplaneeringut muutev või on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas?

Loe edasi!

Millises etapis tuleks küsida riigihalduse ministrilt seisukohta täiendava koostöö ja kaasamise vajaduse osas üldplaneeringut muutvatele detailplaneeringutele?

Loe edasi!

Kas üldplaneeringut muutvale detailplaneeringule tuleb koostada lähteseisukohad ja korraldada eskiislahenduse tutvustus?

Loe edasi!

Kas üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel tuleb järgida üldplaneeringu menetlust?

Loe edasi!

Kas kohalik omavalitsus saab üldplaneeringut muutva detailplaneeringu rahastamiseks sõlmida lepingut?

Loe edasi!