Üldplaneeringu töötubade materjal

Septembris 2019 sai alguse üldplaneeringu koostamise töötubade sari kohalikele omavalitsustele. Töötubade eesmärk on tõsta kohaliku omavalitsuse ruumilise planeerimisega tegelevate ametnike ja töötajate (s.h planeerimisspetsialistid, arenguspetsialistid, valla- ja linnaarhitektid, abivallavanemad ja -linnapead, vallavanemad ja linnapead, volikogu liikmed jne) teadlikkust kohaliku omavalitsuse planeeringute koostamisel ja elluviimisel, sh teha kindlaks piirkonna jaoks olulised valikud ja planeerida selle arengut läbimõeldult. Töötoad toimuvad üheksal korral viies regioonis.

Esimese töötoaÜldplaneering kui võimalus“ eesmärk oli anda sissejuhatav ülevaade ruumilise planeerimise põhimõtetest ja olemusest laiemalt, mõtestada lahti üldplaneeringu üldisemat strateegilist ülesannet, seostada seda teiste strateegiadokumentidega, käsitleda planeerimistegevuse mõju ning sellega seotud sihtrühmade kaasamist.

Teise töötoa „Asustus. Kuhu üldse?“ fookuses oli asustuse kavandamisega seotud teemad: rahvastikuprotsesse arvestades asustuspõhimõtete täpsustamine, keskuste võrgu kujundamine ja sealse elukeskkonna kavandamine, kliimamuutustega kohanemine ning arhitektuuri- ja arheoloogiapärandiga arvestamine.

Kolmanda töötoa „Asustusest tulenevad väärtused ja piirangud (kuidas?)“ kohtumised toimusid novembris 2019. Töötoa teemadering oli lai: tingimuste seadmine ja omandi kitsendamine asustuse suunamisel, üldplaneeringuga seotud tingimuste praktiline mõju hilisemale elluviimisele, erisused detailplaneeringu lähteülesandeid ja projekteerimistingimusi käsitlevates tingimustes ning liikuvuse ja transpordivõrgustiku kavandamisega seonduv.

Neljas töötuba „Tehniline taristu. Kuidas?“ toimus 2019. aasta detsembris. Töötoas keskenduti taastuvenergia lahendustele ja tutvustati riikliku energia- ja kliimakava eesmärke. Seejärel anti ülevaade teistest üldplaneeringu jaoks olulistest taristuteemadest ning koostööst Päästeametiga tuletõrjetaristu arendamisel.

Viies töötuba „Väärtused ja piirangud (loodus ja ökosüsteemiteenused)” toimus 2020. aasta jaanuaris. Selle töötoa fookuses olid loodusväärtuste- ja piirangutega seotud teemad. Põhjalikumalt peatuti rohevõrgustikuga seonduvatel nüanssidel. Lisaks loodusväärtustele peatuti ka väärtuslike põllumajandusmaade kaitsel ja üleujutusalade päästevõimalustel.

Töötoad on ellu kutsutud meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames, mille eesmärk on suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.