Millises etapis tuleks küsida riigihalduse ministrilt seisukohta täiendava koostöö ja kaasamise vajaduse osas üldplaneeringut muutvatele detailplaneeringutele?

Vastus:

Planeerimisseaduse (PlanS) § 142 lõike 4 kohaselt on valdkonna eest vastutaval ministril õigus määrata täiendavalt isikuid ja asutusi, kellega tuleb teha üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel koostööd või keda tuleb üldplaneeringu koostamisse kaasata. PlanS § 142 lõike 2 kohaselt tuleb üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut menetleda nagu üldplaneeringut, väljaarvatud koostöö ja kaasamise osas.

Koostööd ja kaasamist reguleerib üldplaneeringu puhul PlanS § 76 ja detailplaneeringu puhul § 127. Kuna PlanS § 81 reguleerib ’’üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimist’’, mitte koostööd ja kaasamist, siis tuleb üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetlemisel kohaldada PlanS § 81. Seega tuleb üldplaneeringut muutvatele detailplaneeringutele kohaldada üldplaneeringu menetlust kooskõlastamise (kaasatavate ja koostöötegijate) määramise osas vastavalt PlanS § 81 lõikele 3.

PlanS § 81 lõike 3 kohaselt on valdkonna eest vastutaval ministril õigus määrata lisaks lähteseisukohtades nimetatud koostöötegijatele ja kaasatavatele isikuid ja asutusi, kellega tuleb teha koostööd või keda tuleb koostamisse kaasata.

Planeerimisseaduse menetlusetappe arvestades peaks kohalik omavalitsus küsima riigihalduse ministrilt koostöötegijate ja kaasatavate määramist enne üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu avalikku väljapanekut (vt PlanS § 82). Selleks ajaks peaks planeeringudokumentatsioon olema piisavalt ülevaatlik, et minister saaks ratsionaalselt ja optimaalselt hinnata seda, keda oleks vaja täiendavalt kaasata ja kellega koostööd teha. Piisava informatsiooni olemasolu välistaks riigihalduse ministri poolt ülemäärasel arvul ja ebavajalike kaasatavate ja koostöötegijate määramise. Esitatud planeeringudokumentatsioonist peaks selguma ka need asutused ja isikud, keda kohalik omavalitsus on juba ise kaasanud ja kellega koostööd teinud, vältimaks kaasatavate ja koostöötegijate dubleerivat määramist.