Kas üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel tuleb järgida üldplaneeringu menetlust?

Vastus:

Planeerimisseadus (PlanS) näeb ette erineva menetluskorra juhuks, kui koostatakse üldplaneeringu kohast detailplaneeringut või üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisele kohalduv regulatsioon sisaldub peamiselt PlanS §-s 142 „Üldplaneeringut muutev detailplaneering“.

Nimetatud paragrahvi lõike 1 kohaselt võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut. Kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine on:

  1. üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine;
  2. üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine, krundi minimaalsuuruse vähendamine, detailplaneeringu kohustuslike alade ja juhtude muutmine;
  3. muu kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine.

Seega näeb PlanS üheselt ette, et üldplaneeringu põhilahenduse muutmisena tuleb käsitleda PlanS § 142 lg 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtumeid. Lisaks paneb punkt 3 kohalikule omavalitsusele täiendava kohustuse kaalutleda, milliseid juhtumeid tuleb lisaks loetletule käsitleda üldplaneeringu põhilahenduse muutmisena.

Seega on PlanS mõte, et iga kõrvale kaldumine üldplaneeringust ei ole automaatselt üldplaneeringu põhilahenduse muutmine, vaid see on kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsus, mis peab lähtuma planeeringu terviklahendusest, muudatuse iseloomust, asukoha olulisusest ja muudest asjaoludest. Juhul, kui kohalik omavalitsus leiab, et üldplaneeringu muutmine on vajalik ja seda peab üldplaneeringu joonistel või seletuskirjas kajastama, on tegemist üldplaneeringu muutmisega. PlanS §-s 142 toodud eriregulatsioon kohaldub nendele detailplaneeringutele, millega muudetakse üldplaneeringut.

Kuigi PlanS § 142 pealkiri on „Üldplaneeringut muutev detailplaneering“, on paragrahvis sätestatud erinõudeid üldplaneeringu põhilahendust muutvatele detailplaneeringutele. Seega kui detailplaneering on algatatud üldplaneeringut muutvana, tuleb selle menetlemisel kohaldada üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringu kohta sätestatud nõudeid.

Muu hulgas sätestab PlanS § 142 lõige 7, et üldplaneeringu muutmisel tuleb detailplaneeringu koosseisus esitada üldplaneeringu teksti ja jooniste vastava osa muudatuste ettepanek. Seetõttu tuleb juhul, kui üldplaneeringu muudatus vajab teksti või jooniste parandamist, algatada detailplaneering üldplaneeringut muutvana.