Kui enne 1.07.2015 kehtestatud detailplaneeringus on kruntidele määratud täisehitusprotsent, siis kas seda peab kohustuslikus korras järgima?

Vastus:

Planeerimisseaduse (PlanS) § 124 lõige 4 sätestab, et detailplaneeringu olemasolul on detailplaneering ehitusprojekti koostamise alus. Seega on igal juhul vaja juhinduda detailplaneeringust. See lähtub põhimõttest, et detailplaneering on väga konkreetselt ühe maa-ala kohta tehtud üksikotsus, mis arvestab igakülgselt selle ala omapära.

PlanS § 3 lõige 1 sätestab, et planeering on konkreetse maa-ala kohta koostatav terviklik ruumilahendus, millega määratakse maakasutus- ja ehitustingimused. Igasugused tingimused ja nõuded, mis planeeringus on seatud, on üks terviklik kogum, vaatamata sellele, et mõnda arvnäitajat on planeerimisseaduses nõutud ja mõne näitaja sätestas kohalik omavalitsus omal algatusel. Lähtuda tuleb põhimõttest, et kohalik omavalitsus teab konkreetse detailplaneeritava maa-ala olukorda alati paremini ja saab sellest lähtuvalt otsustada, milliseid piiranguid või tingimusi terviklahenduse tegemiseks on tarvis. Kõiki tingimusi (nii numbrilisi kui ka kõik teisi) tuleb koosmõjus vaadelda ja kui mõni asi on vastukäiv, tuleb see vastuolu otsuse tegijal (ehk siis kohalikul omavalitsusel) kuidagi ületada ehk tõlgendada sõltuvalt sellest, mida oluliseks peetakse.

Nii enne 1.07.2015 kehtinud planeerimisseadus ega ka kehtiv planeerimisseadus ei sätesta nõuet (täisehitus)protsentide seadmiseks, kuid see ei tähenda, et kohalik omavalitsus pole seda vajalikuks meetmeks (maakasutus- ja ehitustingimuseks) pidanud. Pärast planeeringu kehtima hakkamist on see igal juhul oluline planeeringulahenduse osa ning ei saa viidata sellele, et planeerimisseaduses sellist nõuet pole ja seega pole seda täita vaja.