Kas 30 päevane detailplaneeringu algatamise tähtaeg on kohustuslik ja millistel tingimustel on võimalik jätta planeering algatamata?

Vastus:

Vastavalt planeerimisseaduse § 128 lõikele 4 on detailplaneeringu algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtajaks 30 päeva algatamise taotluse saamisest arvates. Algatamise või algatamata jätmise otsus on kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsus. Mõjuval põhjusel on seda tähtaega võimalik pikendada 90 päevani. Mõjuvaks põhjuseks on planeerimisseaduse järgi ennekõike uuringute vajaduse või halduslepingu sõlmimiseks vajalike asjaolude väljaselgitamine. Tähtaja pikendamine on asjakohane ka eelhinnangu andmisel keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kaalumiseks.

Detailplaneeringu algatamata jätmise alused on toodud planeerimisseaduse § 128 lõikes 2. Need on välja toodud, et piiritleda kohaliku omavalitsuse kaalutlusruumi ning kaitsta detailplaneeringu algatamisest huvitatud isiku subjektiivseid õigusi. Kuna planeeringu algatamisest keeldumine kujutab endast huvitatud isiku õiguste riivet, peab see olema igakülgselt kaalutud ja põhjendatud ning otsuse tegemisel tuleb lisaks planeerimisseaduses toodud alustele järgida ka haldusmenetluse nõudeid.