Kas piisab, kui detailplaneeringu algatamise otsuses on kirjas vaid üks lause, et keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ei ole vajalik?

Vastus:

Kui detailplaneering koostatakse üldplaneeringut järgides ja kuskilt ei selgu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, siis pole tarvis planeeringu algatamise otsuses ka märkida (ka mitte ühe lausega), et keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata.

Juhul, kui planeerimisseaduse § 124 lõikest 6 või keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikest 2 tulenevalt esineb nõue teha enne planeeringu algatamise otsustamist keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, siis ei piisa vaid ühest lausest, vaid on kohustuslik läbi viia nõuetele vastav eelhinnang. Nõuded selle koostamisele on antud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 3-6.

Juhendmaterjali keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhindamise kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt:

Juhul, kui detailplaneeringu koostamisel on nõutav keskkonnamõju strateegiline hindamine, lähtutaksedetailplaneeringu meneltemisel üldplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest.