Planeerimise ja ehitusvaldkonna tegevuste kooskõlastamine Päästeametiga

1. juulil 2015 aastal muutusid oluliselt planeerimist ja ehitamist reguleerivad õigusaktid ning sellest tulenevalt näeb Päästeamet vajadust päästekeskuste ja pädevate asutuste vahelist koostööd ühtselt korraldada.

Selleks, et pädevate asutuste ja Päästeameti vaheline koostöö planeeringute ning ehitus- ja kasutuslubade kooskõlastamisel toimiks ladusalt on Päästeamet koostanud juhise Planeerimisseadusest ja ehitusseadustikust tulenevad kooskõlastused Päästeametiga.

Juhise valmimisele aitasid kaasa Päästeameti poolt kaasatud ministeeriumid ja kohalikud omavalitsused ning Tehnilise Järelevalve Amet, kellele saadeti juhis ettepanekute esitamiseks.