Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnamõju strateegiline hindamine, lühidalt KSH, on poliitikakujundamise tööriist. Poliitikakujundamise üheks võtmetegevuseks on strateegiline planeerimine, mille tulemusena valmib tulevikku vaatav, eesmärke ja nende saavutamiseks tegevusi kirjeldav arengudokument. Arengudokumendi koostamise käigus hinnatakse KSH abil arengudokumendi elluviimisega kaasnevaid võimalikke soodsaid ja ebasoodsaid mõjusid looduskeskkonnale ning muutuva looduskeskkonnaseisundi kaudu avalduvaid mõjusid inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile ja varale.

KSH eesmärk on keskkonna­kaalutlustega arvestamine strateegiliste dokumentide koostamisel ja kehtestamisel. Keskkonnakaalutlustega arvestamine peab algama juba siis, kui kavandatakse valdkonna või piirkonna peamisi arengusuundi. KSH võimaldab hilisemaid probleeme ennetada, võttes keskkonnaküsimusi arvesse juba otsuse tegemise kõrgemal tasandil. KSH viiakse läbi strateegiliste planeerimisdokumentide ja planeeringute koostamisel.

Ruumiliste planeeringute KSH puhul kohaldatakse planeerimisseadusest tulenevaid menetlusnõudeid, kuid nõuded KSH aruande sisule ja muudele tingimustele tulenevad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest. KSH läbiviimise abistamiseks planeeringute koostamisel on koostatud “Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat“. Muud vajalikku infot KSH kohta vaata Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.