Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat ja Natura juhend

Keskkonnamõju strateegiline hindamine, lühidalt KSH, on poliitikakujundamise tööriist. Poliitikakujundamise üheks võtmetegevuseks on strateegiline planeerimine, mille tulemusena valmib tulevikku vaatav, eesmärke ja nende saavutamiseks tegevusi kirjeldav arengudokument. Arengudokumendi koostamise käigus hinnatakse KSH abil arengudokumendi elluviimisega kaasnevaid võimalikke soodsaid ja ebasoodsaid mõjusid looduskeskkonnale ning muutuva looduskeskkonnaseisundi kaudu avalduvaid mõjusid inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile ja varale.

KSH eesmärk on keskkonna­kaalutlustega arvestamine strateegiliste dokumentide koostamisel ja kehtestamisel. Keskkonnakaalutlustega arvestamine peab algama juba siis, kui kavandatakse valdkonna või piirkonna peamisi arengusuundi. KSH võimaldab hilisemaid probleeme ennetada, võttes keskkonnaküsimusi arvesse juba otsuse tegemise kõrgemal tasandil. KSH läbiviimise abistamiseks planeeringute koostamisel on koostatud Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat” (uuendatud 2018).

Kui planeeringu elluviimisega võib eeldatavalt kaasneda oluline mõju Natura 2000 võrgustiku alale, tuleb KSH käigus läbi viia nn Natura-hindamine.

Natura hindamine on praktikas omandanud suure õigusliku siduvuse otsustaja jaoks – kui ebasoodne mõju ei ole välistatud, ei tohi tegevuse elluviimist lubada. Seda ka juhul, kui tegemist on strateegilise planeerimisdokumendiga, millele järgneb menetlusi (nt detailplaneering, ehitus- ja tegevusluba), kus on võimalik täpsemalt hinnata kavandatava tegevuse mõju Naturale ja leida sobilikke keskkonnameetmeid.

Natura hindamise läbiviimise abistamiseks on koostatud Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamiseks Eestis“ (uuendatud 2019). Juhendi eesmärgiks on pakkuda praktilist abi keskkonnamõju hindamise arendajatele, otsustajatele, juhtekspertidele, ekspertidele, asjaomastele asutustele jt loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 kohase hindamise ehk Natura hindamise läbiviimisel.

Ruumiliste planeeringute KSH puhul kohaldatakse planeerimisseadusest tulenevaid menetlusnõudeid, kuid nõuded KSH aruande sisule ja muudele tingimustele tulenevad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest. Muud vajalikku infot KSH kohta vaata Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.