Uuringute teabepäev 6. aprillil 2021

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus korraldasid eelneval kahel aastal taotlusvooru üldplaneeringutele vajalike uuringute ja analüüside läbiviimiseks. Taotlusvoorude eesmärgiks oli toetada uuringuid ja analüüse valdkondades, mille teadmispõhine kavandamine üldplaneeringus mängib kõige olulisemat rolli parema elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamisele.

Taotlusvoorudest raha saanud ja praeguseks juba valminud uuringute tutvustamiseks korraldab Rahandusministeerium 6. aprillil 2021 kell 14.00 pärastlõunal teabepäeva. Uuringute teabepäeval tutvustatakse nelja valminud uuringut väga erinevates valdkondades.

  • Järva valla üldplaneeringu kolhoosialade uuring

Järva vallas nagu Eesti maa-asulates üldisemalt on üha enam tühjaks jäänud või pooltühje Nõukogude Liidu ajal ehitatud hooneid. Miks see nii on? Millised tühjaks jäänud hooned võiksid leida uuesti kasutust? Millises elukeskkonnas soovivad inimesed elada ja töötada? Kuidas parandada asulate avalikku ruumi?

  • Setomaa valla Meremäe-Obinitsa piirkonna ja Luhamaa Nulga miljööväärtuslike alade uuring

Uuringu eesmärgiks on täpsustada Võru maakonnaplaneeringus määratletud miljööväärtuslike alade vastavust miljööväärtuslikkuse mõistele. Samuti on uuringu üheks eesmärgiks miljööväärtuslike alade väärtuse teadvustamine kohalike elanike seas. Kui kohalik elanik väärtustab teadlikult oma elukeskkonda, oskab ta seda ka paremini säilitada ja kaitsta ebasobivate mõjutuste eest.

  • Taluhäärberid Tõrva vallas (Helme kihelkond)

Helme kihelkonda on käsitletud ühtse territooriumina, kus on kasutusel sarnane keelemurre, rahvariided ja alates XIX sajandi keskpaigast ka olulise tähisena ühisjooned arhitektuuris. Uuring kirjeldab Helme kihelkonna häärbereid, nende olukorda ja annab asukohtadest ülevaate. Oskamaks taluhäärbereid vääriliselt hinnata ja hoida, tuleb neid tundma õppida ja uurida.

  • Võhandu jõe arengukoridori uuring

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada Võhandu jõe ja kaldapiirkonna jätkusuutlikud arenguvõimalused ning esitada soovitused jõe kasutamistingimuste seadmiseks. Uuring on sisendiks ka Võhandu jõe ürgoru kaitseala koostatavale kaitsekorralduskavale.

Palun registreerige oma osalemine hiljemalt 5. aprillil. Teabepäev toimub Zoom keskkonnas, mille link ja täpsem päevakava saadetakse osalejatele toimumise päeva ennelõunal.

Olete oodatud!