Planeeringute menetluse tõhustamise digivõimalused

Valminud on planeeringute menetluse infosüsteemi analüüs. Töö eesmärk oli selgitada välja kasutajate vajadused planeeringute menetlemisel ning leida parimad võimalused planeeringute menetlemiseks kasutatava ühtse planeeringute menetluse infosüsteemi loomiseks.

Ootus planeeringute menetluse infosüsteemi loomiseks on kerkinud nii ühtse planeeringute andmekogu, ehitisregistri kui ka e-ehituse platvormi arendustega seotud analüüsides kui ka ruumilise planeerimise rohelises raamatus. Infosüsteemi loomisega planeeringuprotsessid kiireneksid ning suureneks valdkonnas tehtavate otsuste ja toimingute läbipaistvus. Samuti on nullbürokraatia ettepanekute raames viidatud vajadusele luua planeeringute menetlemiseks ja avalikustamiseks ühtne infosüsteem.

Menetluskeskkonna alusanalüüsi viis läbi CGI Eesti, kes suutis töö käigus väga sisukalt välja tuua osapoolte olulised ootused ning pakkuda välja nii sisulised kui infotehnoloogilised lahendused planeeringumenetluste tõhustamiseks. Töö käigus viidi läbi viis töötuba, kuus vaatlust eri sihtgrupi esindajatega ja intervjueeriti seitset välisriigi eksperti. Erinevate töötubade ja vaatluste käigus kaasati analüüsi tulemite loomisesse 12 kohalikku omavalitsust ning Linnade ja Valdade Liit, kolme kinnisvaraarendusettevõtte esindajad, kuus planeerimiskonsultanti, viis asumiseltsi, kaheteist ameti esindajad ning viis võrguvaldajat. Analüüsi teostamiseks kaardistati ning kirjeldati 53 detail- ja üldplaneeringute töövoogu.

Analüüsi käigus pakuti välja olulised parendused planeeringute koostamise protsessis. Näiteks on kõik planeeringute koostamise osapooled välja toonud, et planeeringuprotsessides kulub oluline tööajaressurss muudatuste kontrollimisele – mida on joonistel või seletuskirjas koostamise käigus muudetud ning mis on muudatuste alused. Infotehnoloogiliselt on võimalik luua lahendused, mis toovad materjalides tehtavad muudatused välja ja seovad need konkreetsete muudatuste alustega, vähendades sellise tehnilise töö vajadust. Infosüsteem on võimalik üles ehitada selliselt, et see toetaks planeerimisseaduse peamiste eesmärkide saavutamist – näiteks planeeringu koostamise korraldaja ja otsustaja keskse rolli realiseerimine planeerimismenetlustes. Menetluse infosüsteem võimaldaks suurel määral vähendada planeeringu koostamise korraldaja tehnilist tööd (näiteks aadresside otsimine) ning vabastaks tööaega planeeringu sisuküsimuste lahendamiseks.

Lähiajal on Rahandusministeeriumil koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga kavas otsustada, millisel kujul infosüsteemi arendama asutakse. Infotehnoloogiliselt on kindlasti oluline põhimõte juba kasutuses olevate infosüsteemide – näiteks ehitusvaldkonna infosüsteemide – komponentide taaskasutamine. See võimaldab hoida kokku planeeringute menetluse infosüsteemi arendamiseks ja halduseks kuluvaid avalikke vahendeid, juba tuttavate komponentide taaskasutamine lihtsustab kasutajate jaoks uue infosüsteemiga harjumist.

Täpsem info: Tiit Oidjärv, planeeringute osakonna juhataja asetäitja (kontaktid leitavad https://www.rahandusministeerium.ee/et/kontakt).