Planeeringute menetluse infosüsteemi analüüs

Käimas on analüüs, mille eesmärk on selgitada vajadusi ja võimalusi planeeringute menetluse infosüsteemi arendamiseks. Analüüsi koostamist juhivad Rahandusministeeriumi planeeringute osakond ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakond, analüüsi viib läbi CGI Eesti. Analüüsi koostamisel on töörühmades ning aruteludes osalenud mitukümmend valdkonna eksperti nii kohalikest omavalitsustest kui ka asutustest, kes osalevad planeeringute koostamisest koostöö tegijana või kaasatavana (näiteks võrguvaldajad). Samuti on väärtusliku panuse nii tänase olukorra kui arenguvajaduste kaardistamisse andnud planeerimiskonsultandid, kinnisvaraarendajate esindajad ning kogukondade esindajad.

Analüüsiga selgitatakse välja konkreetsed kasutajate vajadused ning neist lähtuv parim võimalik äriline ja tehniline detailplaneeringute, üldplaneeringute ning kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute menetlustele rakenduva ühtse planeeringute menetluse infosüsteemi loomiseks. Samuti antakse aruande lõppversioonis hinnang sellele, millised tegevused oleksid vajalikud võimaliku infosüsteemi kasutusele võtuks riigi planeeringute menetluses.

Oluline rõhk on analüüsis pandud tänaste planeeringute koostamisel ilmnevate probleemide kaardistamisele ning neile lahenduste leidmisele. Planeeringute koostamist ja menetlemist võivad toetada digilahendused, aga välja on tulnud ka muutmisettepanekuid, mis eeldavad õigusaktide muutmist.

Analüüs valmib 2020. aasta lõpuks. Tulemustele tuginedes otsustatakse, kas menetluse infosüsteemi loomine on otstarbekas, positiivse otsuse korral asutakse valmistama ette infosüsteemi arendamist. See hõlmab nii õigusaktide muutmist kui ka IT-arendusi. Juhul, kui infosüsteemi asutakse arendama, on läbivateks põhimõteteks olemasolevate IT-komponentide taaskasutamine (näiteks e-ehituse platvorm ja ehitisregistri moodulid; Maa-ameti teenused), ning eesmärk, et infotehnoloogilised lahenduse toetavad lihtsamat, läbipaistvamat ja mõjusamat planeerimistegevust.

Valminud on analüüsi vahearuanne. Materjalid on kättesaadavad siin: Lisa 1 Kasutajateekonnad, Lisa 7 E-Ehituse kaardiinfo nõuded, TO BE töövood.

Täpsem info Tiit Oidjärvelt, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja asetäitjalt.