Planeeringute menetlemine koroonaviiruse leviku tingimuses

Tulenevalt asjaolust, et koroonaviiruse levik on taas hoogustunud, tuleb kõigi avalike kogunemiste puhul järgida viirust ennetavaid reegleid. Seetõttu on oluline, et planeeringute avalikul väljapanekul ja aruteludel oleksid korraldaja poolt tagatud viirust tõkestavad meetmed. Kõikide reeglite eesmärk on tagada ohutus avalikustamistel osalevate inimeste ja spetsialistide tervisele.

1. Planeerimisseadusest tulenevate planeeringute avalikel väljapanekutel peavad isikud saama tutvuda kõikide planeeringu materjalidega. Seda nii elektroonsete kui vajadusel ka paberkandjal materjalidega selleks välja kuulutatud asukohtades (linna- ja vallakeskused, linnaosad). Oluline on tagada seaduses toodud eesmärgi täitmine – luua reaalne võimalus kõigile huvitatud isikutele planeeringu materjalidega tutvumiseks.

Kuigi tõenäoliselt on suur osa isikutest valmis tutvuma planeeringu materjalidega veebi vahendusel, tuleb kohalikul omavalitsusel avaliku väljapaneku vältel siiski tagada omavalitsuse lahtioleku aegadel juurdepääs ka paberkandjal materjalidele.

Planeeringute avalikustamisel soovitame järgida allpool toodud suuniseid:

– Soovitada isikutele, kel on võimalus, tutvuda planeeringu materjalidega elektroonilisel teel, andes selleks vajadusel täiendavaid suuniseid ja selgitusi. Viiruse leviku olukorras on isiklikult kohale tulemine põhjendatud vaid juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumiseks puudub võimalus.

– Võimalusel paluda isikutel mitteelektroonsete materjalidega tutvumise soovist ette teatada, et tagada inimestele väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused. Sel puhul on oluline etteteatamise nõude info märkida ka avaliku väljapaneku kohta koostatud teatesse.

– Mitteelektroonsete materjalidega tutvumine on isikutele ohutu, kui on tagatud viiruse levikut ennetavad meetmed, sh:

 • kodanikud saavad materjalidega tutvuda 2+2 reeglit järgides;
 • tagatud on desinfitseerimise vahendid;
 • omavalitsuste ruumidesse ja planeeringumaterjalide juurde ei lubata ilmselgete haigustunnustega isikuid;
 • juhindutakse üleriigiliselt kehtestatud reeglitest ja arvestatakse võimalusega, et need võivad muutuda.

2. Avalike arutelude ehk avalike koosolekute korraldamisel peab järgima Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korralduses nr 282 seatud reegleid.

Detailplaneeringu arutelu, kus käsitletakse konkreetsete menetlejale teadaoleva isikuteringi esitatud arvamusi, sh vastuväiteid, on soovituslik läbi viia elektroonselt. Seda tingimusel, et kõik kaasatavad osapooled on andnud selleks nõusoleku ja kinnitanud, et selleks on olemas tehnilised võimalused. Sama kehtib ka planeeringu heakskiitmise menetluse arutelude kohta.

Planeeringu avalikud arutelud, mille osas saab eeldada laiemat üldsuse huvi ja suuremat vajadust kaasa rääkida ning kus ei ole võimalik osalejate ringi piiritleda, tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korralduses nr 282 seatud reegleid ning lubada avalike koosolekute läbiviimine tingimusel, et korraldaja tagab järgmiste nõuete täitmise:

 • 2+2 nõue,
 • kohustus kanda siseruumides maski või katta suu ja nina,
 • siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 250 inimest,
 • välitingimustes mitte rohkem kui 500 inimest.

Tulenevalt olukorrast ja piirangutest on soovitav pakkuda avaliku arutelu teates välja eelistatult veebi kaudu osalemise võimalus. See eeldab, et veebi kaudu osalemine on isikutele sobiv ja kättesaadav. Vajadusel tuleb arutelu veebi kaudu korraldamise jaoks teha eelnevat koostööd ka planeeringut koostava planeerimiskonsultandiga.

 • Tuleb rõhutada, et vaid juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumiseks puudub võimalus, saab selleks tulla avalikustamiseks ettenähtud kohta, sh kohaliku omavalitsuse keskusesse. Kohaletulnud osalejatel tuleb kanda maski.
 • Tagamaks reeglite täitmine (ruumi piisavus ja isikute maksimaalne arv) ning ohutus arutelul osalevate inimeste tervisele, on tungivalt soovitav arutelul kohapeal osalejate eelnev registreerimine. Info registreerimise vajaduse kohta on otstarbekas avaldada juba avaliku arutelu kohta ilmuvas teates.
 • Sõltuvalt registreeritud osalejate arvust, tuleb vajadusel hajutada arutelude toimumise aegu, et oleks tagatud ohutus osalejate tervisele.
 • Aruteludel kohapeal osalevad isikud peavad olema terved. Tagatud peavad olema viiruse levikut ennetavad meetmed, nt desinfitseerimise vahendite olemasolu jmt. Ilmselgete haigustunnustega isikuid aruteludele ei lubata. Aruteludel osalejatel tuleb paluda kanda maski.

Juhinduda tuleb üleriigiliselt kehtestatud reeglitest ja arvestama peab võimalusega, et need võivad muutuda, sh rangemaks. Meie kõigi soov on, et planeeringute menetluses ja aruteludel saaksid turvaliselt osaleda kõik soovijad.

Erandlik olukord tingib erakorralisi meetmeid ning nõuded ja soovitused on kõigi osaliste tervise ja ohutuse huvides. Planeeringute koostamise korraldajate vastutustundlik käitumine tagab muuhulgas planeerimisprotsesside ühetaolisuse ja õigusselguse ning kõigile turvalised võimalused protsessis osalemiseks.

Täname mõistva suhtumise eest!