Vabariigi Valitsus uuendas üleriigilise planeeringu “Eesti 2030+” elluviimise tegevuskava

Riigihalduse minister tutvustas Vabariigi Valitsuse 13.08.2020 istungil üleriigilise planeeringu ja maakonnaplaneeringute elluviimise ülevaadet. Rahandusministeeriumis valminud ülevaates on kirjeldatud planeeringu „Eesti 2030+“ elluviimist läbi täpsemate planeeringute. Ülevaates kirjeldatakse üleriigilise planeeringu elluviimist maakonnaplaneeringute ning mereala planeeringute kaudu ning nendes käsitletud olulisemaid valdkondi. Eraldi kirjeldatakse üldplaneeringute koostamise protsessi tähtsust. Tutvustatakse maakasutuses toimunud ja toimuvaid olulisi muudatusi, samuti täpsemate riiklike planeeringute koostamise vajadusi.

Tuginedes eelnevale koostööle teiste ministeeriumitega uuendati ülevaatamise käigus Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega ka üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ tegevuskava.

Valitsus tegi ülevaatele tuginedes Rahandusministeeriumile ülesandeks alustada ettevalmistusi uue üleriigilise planeeringu koostamise algatamiseks 2022. aastal.