Algab omavalitsuste üldplaneeringute toetusprojektide elluviimine

Riigi Tugiteenuste Keskus korraldas 3. veebruarist kuni 31. märtsini käesoleval aastal taotlusvooru üldplaneeringutele vajalike uuringute ja analüüside läbiviimiseks. Värskelt toimunud taotlusvooru eesmärgiks oli toetada uuringuid ja analüüse valdkondades, mille teadmispõhine kavandamine üldplaneeringus mängib kõige olulisemat rolli parema elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamisele. Toetatud taotlused olid suunatud asustuse ja ettevõtluse arendamisele, liikuvuse ja ligipääsetavuse parendamisele, taastuvenergia kasutuselevõtu võimaldamisele ja rohetaristu läbimõeldumale kavandamisele.

Kokku esitati 15 taotlust, nendest 14 kvalifitseerus ja sai positiivse toetusotsuse.

Narva-Jõesuu, Narva ja Sillamäe omavalitsused saavad toetustühise liikuvusuuringu läbiviimiseks. Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin peab liikuvusuuringu läbiviimist väga oluliseks. „Liikuvusuuringu koostamine võimaldab kogu piirkonna teadmistepõhilist arengut. Selle tulemuste rakendamine aitab täpsustada üldplaneeringu lahendustega seotud küsimusi paljudes valdkondades ning luua kvaliteetne taristu ja hästi toimiv transpordisüsteem, mis on igapäevaelu toimimiseks hädavajalik“, sõnas linnapea. Maksim Iljin lisas, et Narva-Jõesuu, Narva ja Sillamäe linnade sisene kergliiklusteede võrgustik on võrdlemisi hästi arenenud. Samas linnade vaheline territoorium vajab aga põhjalikumat uuringut, et selgitada välja inimeste liikumistrendid ja liikumise kitsaskohad ning analüüsida erinevaid rakendusmeetmeid, mis võivad abiks olla liikuvustaristu parenemisel ja inimsõbralikumaks muutmisel“.

Valga Vallavalitsus taotles toetust Valga valla miljööväärtuslike alade uuringuks. Lenna Hingla, Valga valla planeeringute juhtivspetsialisti, sõnul kerkis uurimisvaldkonna olulisus esile kehtivate planeeringute ülevaatamise käigus, mil selgus, et erinevatel aegadel koostatud planeeringutes on miljööväärtuslike alade teemat mõtestatud erinevalt ja antud mõistele erinevaid definitsioone. Uuringuga soovitakse Valga valla miljööväärtuslike alade käsitlust muuta selgemaks ja üheselt mõistetavamaks ning saada põhjendatud teavet valla arengu suunamiseks hajaasustuses ja nende piirkondade väärtuste säilitamiseks. „Tänane ruumilise planeerimise praktika planeerimisotsuste tegemisel põhineb peamiselt põhjendamisel, mis aga eeldab valdkonna põhjalikku tundmist. Saadud toetus võimaldab Valga Vallavalitsusel kaasata valla üldplaneeringu koostamisse rohkem valdkonna spetsialiste. Lisaks käesolevale uuringule on meil nüüd võimalus kavandatud eelarve piires mõelda lisaks veel mõne olulise teema põhjalikumale käsitlemisele või vajaliku eksperdi kaasamisele“, rõõmustas Lenna Hingla.

Taotlusvooru eelarve on ligi 200 000 eurot ning toetuste suurused jäävad vahemikku 8525 kuni 30 000 eurot. Toetusmeetme perioodi kogueelarve on kokku 3 425 088 eurot. Toetusmeedet rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

„Lisaks üldplaneeringu uuringute ja analüüside rahastamise uudistele on veel üks rõõmusõnum – kehtestati esimene uue planeerimisseaduse alusel koostatud üldplaneering. Esimesena sai üldplaneeringu valmis Raasiku vald. Palju õnne!“, lisas Jaak Aab.