Valminud on täiendatud Natura hindamise juhis!

Kui planeeringu elluviimisega võib eeldatavalt kaasneda oluline mõju Natura 2000 võrgustiku alale, tuleb keskkonnamõju strateegiline hindamise käigus läbi viia nn Natura hindamine.

Natura hindamine on praktikas omandanud suure õigusliku siduvuse otsustaja jaoks – kui ebasoodne mõju ei ole välistatud, ei tohi tegevuse elluviimist lubada. Seda ka juhul, kui tegemist on strateegilise planeerimisdokumendiga, millele järgneb menetlusi (nt detailplaneering, ehitus- ja tegevusluba), kus on võimalik täpsemalt hinnata kavandatava tegevuse mõju Naturale ja leida sobilikke keskkonnameetmeid.

Natura hindamise läbiviimise abistamiseks on uuendatud juhiseid loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamiseks Eestis.

Juhendi eesmärgiks on pakkuda praktilist abi keskkonnamõju hindamise arendajatele, otsustajatele, juhtekspertidele, ekspertidele, asjaomastele asutustele jt loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 kohase hindamise ehk Natura hindamise läbiviimisel.

Natura juhist:

  • ajakohastati kehtivate õigusaktidega;
  • täiendati strateegiliste planeerimisdokumentide Natura-hindamine osas arvestades õigusaktides sätestatut ja viimastes kohtuotsustes toodud seisukohti, sh viidi sisse korrektuurid leevendusmeetmeid käsitlevas osas lähtuvalt Euroopa Kohtu 12.04.2018 kohtuotsust C-323/17;
  • täiendati lähtuvalt Euroopa Komisjoni juhendist „Natura 2000 alade kaitsekorraldus. Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted“, 2018.

Rohkem infot vaata Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.