Planeeringute menetlemine eriolukorra järgselt

Vaatamata asjaolule, et seisuga 18.05.2020 lõppes riigis välja kuulutatud eriolukord (Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldus nr 76) on avalike kogunemiste puhul tegemist sündmustega, kus tuleb jätkuvalt järgida koroonaviirust ennetavaid reegleid. Seetõttu on oluline, et planeeringute avalikul väljapanekul oleksid korraldaja poolt kasutusele võetud viirust tõkestavad meetmed. Kõigi reeglite eesmärk on tagada avalikustamistel osalevate inimeste tervise ohutus. Vajadusel avaldame täiendavat teavet või täiendame infot jooksvalt, sealhulgas küsimuste ja vastuste (KKK) rubriigis.

1. Planeerimisseaduse kohastel planeeringute avalikel väljapanekutel peavad isikud saama tutvuda kõikide planeeringu materjalidega. Seda nii elektroonselt kui vajadusel ka mitte elektroonsete materjalidega selleks välja kuulutatud asukohtades (linna- ja vallakeskused, linnaosad). Oluline on, et oleks tagatud seaduses toodud eesmärgi täitmine – luua reaalne võimalus kõigile huvitatud isikutele planeeringu materjalidega tutvumiseks.

Kuigi tõenäoliselt suur osa isikutest on valmis tutvuma planeeringu materjalidega veebi vahendusel, tuleb kohalikul omavalitsusel tagada juurdepääs avaliku väljapaneku vältel kohaliku omavalitsuse tööaja jooksul ka paberkandjal avalikustatud materjalidele.

Kui eriolukorra saabudes katkestati avalik väljapanek, mille puhul võis eeldada laiemat üldsuse huvi ja suuremat vajadust kaasa rääkimiseks, on soovitav korrata avalikku väljapanekut sobiva olukorra saabudes, teavitades sellest avalikkust planeerimisseaduses sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Planeeringute avalikustamisel soovitame järgida allpool toodud suuniseid:

– Soovitada isikutele, kellel on selleks võimalus, tutvuda planeeringu materjalidega maksimaalses mahus elektroonilisel teel, andes selleks ametnike poolt vajadusel täiendavaid suuniseid ja selgitusi.  Eeldame, et antud olukorras isiklikult kohale tulemine on põhjendatud juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumiseks puudub võimalus.

– Võimalusel paluda isikutel materjalidega tutvumise soovist ette teatada ehk registreeruda, et tagada isikutele nõuetekohased tingimused planeeringu materjalidega tutvumiseks. Sellisel puhul on oluline vastav info märkida ka avaliku väljapaneku kohta koostatud teates.

– Tagada, et mitteelektroonsete materjalidega tutvumine on isikutele ohutu. See tähendab, et tagatud on viiruse levikut ennetavad meetmed, sh:

 • materjalidega saab tutvuda paiknedes teiste kodanike suhtes 2+2 reeglit järgides;
 • tagatud on desinfitseerimise vahendid;
 • ilmselgete haigustunnustega isikuid kohalike omavalitsuste ruumidesse ja planeeringumaterjalidega kontakti ei lubata;
 • juhinduda tuleb üleriigiliselt kehtestatud reeglitest ja peab arvestama võimalusega, et need võivad muutuda.

2. Eriolukorra ajaperioodil toimuma pidanud kuid eriolukorra tõttu edasi lükatud planeeringute avalikud arutelud. Vastavalt haldusmenetluse seaduse §-le 41 peab haldusorgan juhul, kui haldusakti või toimingut ei ole võimalik anda või sooritada ettenähtud tähtaja jooksul, viivituseta tegema teatavaks haldusakti andmise või toimingu sooritamise tõenäolise aja ning näitama ettenähtud tähtajast mittekinnipidamise põhjuse. Toimingu sooritamise ehk avaliku arutelu korraldamise uus aeg on seotud avalike kogunemiste keelu lõppemisega.

Avaliku arutelu uus toimumise aeg tuleb teada anda kõigile isikutele ja asutustele, keda teavitati avalike arutelude toimumisest. Kohane on teavitada samade kanalite kaudu, mille kaudu toimus avalikust arutelust ja ka selle edasilükkumisest teavitamine varem

3. Avalike arutelude ehk avalike koosolekute korraldamisel peab järgima Vabariigi Valitsuse 16.05.2020 korralduses nr 172 seatud reegleid.

3.1. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse arutelu puhul, kus käsitletakse konkreetsete menetlejale teadaoleva isikute ringi esitatud arvamusi, sh vastuväiteid, on võimalik ja jätkuvalt soovitatav arutelu läbiviimine elektroonselt. Seda tingimusel, et kõik kaasatavad osapooled on andnud selleks eelneva nõusoleku ja kinnitanud, et selleks on olemas ja täidetud kõik vajalikud tehnilised tingimused. Sama kehtib ka planeeringu heakskiitmise menetluses toimuvate arutelude kohta.

3.2. Üldplaneeringu, üldplaneeringu teemaplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu avalike arutelude puhul (v.a  detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne arutelu, mille kohta vaata p 3.1), mille osas saab eeldada laiemat üldsuse huvi ja suuremat vajadust kaasa rääkimiseks ning kus ei ole võimalik konkreetset osalejate ringi piiritleda, tuleb järgida alljärgnevaid Vabariigi Valitsuse 16.05.2020 korralduses nr 172 toodud nõudeid ja rakendada piiravate meetmete leevendamist järgmiselt:

1) Lubada alates 18. maist 2020 avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab järgmiste nõuete täitmise:

 • 2+2 nõue,
 • siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 10 inimest,
 • välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest.

2) Lubada alates 1. juunist 2020 avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab järgmiste nõuete täitmise:

 • 2+2 nõue,
 • siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 50 inimest,
 • välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest.

3) Lubada alates 1. juulist 2020 avalikud koosolekud ja avalikud üritused tingimusel, et koosoleku või ürituse korraldaja tagab järgmiste nõuete täitmise:

 • 2+2 nõue,
 • siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest,
 • välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimest.

Tulenevalt hetkeolukorrast ja eelpool viidatud jätkuvatest piirangutest on soovitav pakkuda avaliku arutelu teates välja eelistatult veebi kaudu osalemise võimalust. See eeldab, et veebi kaudu osalemine on isikutele sobiv. Vajadusel tuleb selleks teha eelnevat koostööd ka planeeringut koostava planeerimiskonsultandi bürooga.

 • Isikutele tuleb rõhutada, et juhtudel, kui elektroonsete materjalidega tutvumiseks puudub võimalus, saab selleks tulla avalikustamiseks ettenähtud kohta, sh kohaliku omavalitsuse keskusesse.
 • Tagamaks eelpool toodud reeglite täitmist (ruumi piisavus ja isikute maksimaalne arv) ning arutelul osalevate inimeste tervise ohutust, on tungivalt soovitav arutelul kohapeal osaleda soovijate eelnev registreerimine. Info eelneva registreerimise vajaduse kohta on otstarbekas avaldada juba avaliku arutelu kohta ilmuvas teates.
 • Vajadusel tuleb registreeritud osalejate arvust lähtuvalt hajutada arutelude toimumise kellaaegu või päevi selliselt, et tervisele ohutus oleks kooskõlas kõigi nõuetega jätkuvalt tagatud.
 • Aruteludel kohapeal osalevad isikud peavad olema terved. Tagatud peavad olema viiruse levikut ennetavad meetmed, nt desinfitseerimise vahendid jmt. Turvalisuse huvides ilmselgete haiguse tunnustega isikuid aruteludele ei tohi lubada.
 • Juhinduda tuleb üleriigiliselt kehtestatud reeglitest ja arvestama peab võimalusega, et need võivad ajas muutuda, sh vajadusel ka rangemaks.

Täname mõistmast, et alates 18.05.2020 jõustunud uued nõuded ei ole käsitletavad tavaolukorrana. Erandlik olukord tingib jätkuvalt erakorralisi meetmeid. Ülaltoodud reeglistik seab esikohale rahva tervise ja ohutuse. Vastutustundlik käitumine planeeringute koostamise korraldajate poolt tagab muuhulgas planeerimisprotsesside ühetaolisuse ja õigusselguse ning planeerimisprotsessides osalejatele turvalised võimalused protsessis osalemiseks.

Turvalist kevadsuvist perioodi!