Lõppes üldplaneeringute toetusmeetme taotlusvoor

31. märtsil lõppes üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside taotlusvoor. Kokku esitati 15 taotlust kogusummas 217 153,44 eurot. Rahastamisotsused tehakse hiljemalt 11. juuniks.

Taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus on 8500 eurot. Maksimaalne toetuse summa ühe omavalitsuse taotluse kohta on 10 000 eurot ja mitme kohaliku omavalitsuse ühistaotluse kohta 30 000 eurot.

Toetust jagatakse koostamisel oleva üldplaneeringu jaoks alljärgnevate tegevuste osas:

  • Asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamine, sh tiheasustusalade ja miljööväärtuslike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamine ning kahanemisega kohanemise kavandamine.
  • Ettevõtluse arengut suunavate tingimuste täpsustamine, sh ettevõtluseks sobilike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamine.
  • Liikuvust ja ligipääsetavust suunavate tingimuste täpsustamine, sh teede ja tänavate (liikuvustaristu) kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamine.
  • Taastuvenergia tootmist suunavate tingimuste täpsustamine, sh taastuvenergia tootmise viiside, kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamine.
  • Rohetaristut suunavate tingimuste täpsustamine, sh rohevõrgustiku, rohealade, metsade, kõrgendatud avaliku huviga metsade, linnametsade, parkide ruumilise paiknemise ja nende kasutamisega seotud tingimuste ja põhimõtete täpsustamine.

Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“.