Ruumilise planeerimise põletavamad teemad said kaante vahele

Ruumilise planeerimise roheline raamat on sissevaade Eesti planeerimispraktikasse 25 aastat pärast taasiseseisvumisjärgse planeerimisregulatsiooni jõustumist. Igas planeeringus püütakse leida tasakaalu era- ja avaliku huvi vahel ning otsustada, kui täpsed või üldised reeglid konkreetse planeeringuga seatakse. Planeeringu koostamine on ainus haldusmenetlus, mille raames kaalutletakse valdkondade ruumilisi vajadusi kindlas asukohas ja vastastikuses koosmõjus.

Roheline raamat sisaldab ettepanekuid nii planeerimispraktika kui planeerimissüsteemi parendamiseks, keskendudes Eestis planeerimisseaduse alusel toimuvale ruumilisele planeerimisele. Käsitletud on näiteks planeeringus osalejate ringi, samuti raha rolli planeerimisotsuste suunamisel, aga on ka arutletud tõhusama planeerimismenetluse ja parema praktika saavutamise teemadel. Teemasid on kokku 11, igas käsitletud teemas on kirjeldatud valdkonna soovitud seisu, probleeme ning võimalikke parendusi.

Rohelises raamatus on hoidutud täpsete tegevuste loetlemisest valdkonna arendamiseks, kuna käsitletavate teemade lõikes on muudatusi võimalik ellu viia väga erinevatel viisidel. Vastavalt vajadusele peab toimuma planeerimisvaldkonna edendamine läbi parema praktika, õigusaktide muutmise, selgituste ja kui vaja ka kohtulahendite. Vajalikud muudatused süsteemis tuleb igal juhul põhjendada. Selleks tuleb edaspidi silmas pidada ühiskonnas toimuvaid muutusi, millega planeerimissüsteem peab pidevalt kohanema.

Paljut, mida rohelises raamatus kirjeldatakse, saab arvestada juba täna, igapäevases planeeringute koostamise töös. Roheline raamat aitab planeeringute koostamises osalejatel täpsemalt mõista oma ülesandeid ja aidata kaasa hea ruumilahenduse kujunemisele iga konkreetse planeeringumenetluse käigus.