Reisirongiliikluse potentsiaal

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise alusmaterjalina uuris AS Regio 2010. aastal potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate hulka ja tagamaid, mida kasutati elanike liikuvuse kirjeldamisel.

Rahandusministeerium vaatas üleriigilise planeeringu üle 2020. aasta alguseks. Planeeringu ülevaatamisel tuleb arvestada ühiskonnas ja keskkonnas toimunud muutusi ning analüüsida, kas ja kuidas need võivad mõjutada üleriigilise planeeringu elluviimist.

Planeeringu ülevaatamise käigus oli asjakohane teha reisirongiliikluse kasutajate kordusuuringÜlevaade potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate hulgast ja tagamaast“. Uuringust möödunud ligi kümne aasta jooksul toimunud muudatused on oluliselt reisirongiliikluse kasutajaid ja kasutatavust mõjutanud. Nendeks on muuhulgas rahva ja eluruumide loendus ja elanike registri korrastamine, elanikkonna koondumine Tallinna ja Tartu tagamaale ning raudteevõrgu ümberkorraldused.

Võtmeteemadele on lisatud kahe erineva lähteaasta võrdlusarvud ja toimunud muutused. Võrreldavuse 2010.a uuringuga tagab sama metoodika kasutamine andmete analüüsil.

Töö eesmärk on anda ülevaade raudtee reisijateveo potentsiaalist „igapäevasõitude“ lähtekohast, tuginedes raudtee mõjupiirkonnas elavate inimeste hulgale. Vaatluse alla võeti need raudteelõigud, kus viimase 25 aasta jooksul on toimunud regulaarne reisijate vedu. Käsitletud on ka neid raudteelõike, mis on üles võetud või kus tänapäeval reisirongiliiklust ei toimu.