Planeeringute menetlemine eriolukorra tingimustes

12. märtsil 2020 kuulutati kogu riigis välja eriolukord kuni 1. maini 2020 (Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldus nr 76), mida pikendati 17. maini 2020. Eriolukorra kestel on keelatud kõik avalikud kogunemised. Nimetatud keelu puhul on tegemist kohustuse, mitte võimalusega.

Anname soovitusi ja juhiseid, kuidas eriolukorra tingimutes menetleda planeeringuid. Täiendame infot vastavalt vajadusele jooksvalt, sealhulgas küsimuste ja vastuste (KKK) rubriigis küsimuste laekumise sagedust ja sisu arvestades. Uued juhised anname 18. mail.

AVALIKUD ARUTELUD

1. Kõik eriolukorra ajaperioodil toimuma pidanud planeeringute avalikud arutelud tuleb lükata edasi ja mitte välja kuulutada uusi planeeringute avalikke arutelusid. Edasilükkamise õiguslikuks aluseks on haldusmenetluse seaduse § 41, mis näeb ette, et kui haldusakti või toimingut ei ole võimalik anda või sooritada ettenähtud tähtaja jooksul, peab haldusorgan viivituseta tegema teatavaks haldusakti andmise või toimingu sooritamise tõenäolise aja ning näitama ettenähtud tähtajast mittekinnipidamise põhjuse. Kuna tähtajast mittekinnipidamise põhjuseks on eriolukorra väljakuulutamine, sh avalike kogunemiste keelamine kogu riigis, on tõenäoline toimingu sooritamise ehk avaliku arutelu korraldamise uus aeg seotud avalike kogunemiste keelu lõppemisega.

2. Kõikide planeeringute koostamise korraldajatel on vajalik teavitada 12. märtsi ja 17. mai 2020 vahelisele ajaperioodile kavandatud avalike arutelude edasilükkamisest kuni avalike kogunemiste keelu lõpetamiseni, peale mida tuleb anda teada arutelude toimumise uued kuupäevad. Teavitada tuleb kõiki isikuid ja asutusi, keda teavitati avalike arutelude toimumisest. Kohane on teavitada samade kanalite kaudu, mille kaudu toimus avalikust arutelust teavitamine. Sama teeb näiteks Rahandusministeerium üleriigilise mereala planeeringu avalike aruteludega mereäärsetes maakondades.

3. Kui tegemist on detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse aruteluga, kus käsitletakse konkreetsete isikute esitatud arvamusi, sh vastuväiteid, on võimalik arutelu läbiviimine elektroonselt tingimusel, et kõik kaasatavad osapooled on andnud selleks eelneva nõusoleku ja kinnitanud, et selleks on olemas ja täidetud kõik vajalikud tehnilised tingimused. Sama kehtib ka planeeringute heakskiitmise menetluses toimuvate arutelude kohta. Kui need ei ole ajakriitilised, on kohane kaaluda ka nende edasilükkamist.

AVALIKUD VÄLJAPANEKUD

Mõnevõrra erinev on olukord planeeringute avalike väljapanekutega, mille puhul saavad isikud tutvuda planeeringute materjalidega nii selleks välja kuulutatud asukohtades kui ka elektroonselt.

4. Koostamisel oleva üldplaneeringu, üldplaneeringu teemaplaneeringu ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu avalikustamine, mille puhul võib eeldada laiemat üldsuse huvi ja suuremat vajadust kaasa rääkimiseks lükata edasi vähemalt 17. maini. Nimetatud planeeringute avalikud väljapanekud, mis juba kestavad, on soovitav korrata selleks sobiva olukorra saabudes, vaata ka punkti 6. Edasisi samme saab kaaluda peale eriolukorra lõppemist.

5. Detailplaneeringu puhul, mille avalik väljapanek on juba välja kuulutatud, kuid mis pole veel alanud, palume kaaluda avaliku väljapaneku edasilükkamist, teavitades sellest analoogselt punktis 1 viidatud teatega ning põhjendusega, et avaliku väljapaneku eriolukorras läbiviimisel ei pruugi olla tagatud selle eesmärk – luua reaalne võimalus kõigile huvitatud isikutele planeeringumaterjalidega tutvumiseks.

6. Kõikide üld- ja detailplaneeringute puhul olukorras, kus avalik väljapanek on juba alanud, tuleb kohalikul omavalitsusel igakordselt hinnata kujunenud olukorda ning arvestada järgmist:

  • Tagada, et avalikustamise jätkamisel on võimaldatud juurdepääs kõikidele materjalidele, sh ka mitte elektroonsetele materjalidele. Tuleb eelistada ja isikutele tungivalt soovitada materjalidega tutvumist elektroonilisel teel. Isikutele tuleb rõhutada, et vaid juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumiseks puudub igasugune võimalus, saab selleks tulla avalikustamiseks ettenähtud kohta, sh kohaliku omavalitsuse keskusesse. Tagada, et mitte elektroonsete materjalidega tutvumine on isikutele ohutu. See tähendab, et isikud kinnitavad, et nad on terved; tagatud on viiruse levikut ennetavad meetmed; materjalidega saab tutvuda teistest kodanikest eraldi; tagatud on käte desinfitseerimise vahendid jmt. Juhinduda tuleb üleriigiliselt kehtestatud reeglitest ja arvestama peab võimalusega, et need võivad muutuda veelgi rangemaks.
  • Pöördumiste korral, kus isik teatab, et ei saanud riigis kehtestatud eriolukorra tõttu planeeringuga tutvuda, tuleb kaaluda avalikustamise kordamist peale eriolukorra lõppu. Soovitav on tagada seadusest tulenevate nõuete täitmine tavapärase olukorra tingimustes. Eriolukorra ajal planeeringu avalik väljapanek on käsitletav planeeringu tutvustamise täiendava võimalusena.

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna ja regionaalhalduse osakonna nõunikud ning planeeringute peaspetsialistid on tavapäraselt töised. Pakume tuge vastates Teie küsimustele ning vajadusel avaldame uusi juhiseid kui mõni küsimus on olnud korduv.

Soovitame lugeda planeerimine.ee pakutavat laia valikut asjakohast planeeringute koostamist hõlbustavat teavet, mida jooksvalt täiendame. Oleme tänulikud kui panustate planeeringutekstide sisulisse ja keelelisse kvaliteeti; viite läbi vajalikke uuringuid ja analüüse; veendute, et üldplaneeringu eelnõus seatud tingimused on koha- ja teadmistepõhised.