Ruumiloome ja kvaliteetse ruumi põhialused

Eesti riigi ruumilise arengu ja elukeskkonna kavandamise eest vastutavad erinevad valitsusasutused koos allasutustega. Näiteks on ruumiline planeerimine ja riigivara otsused Rahandusministeeriumi valitsusalas. (Loodus)keskkond ning selle kaitse, maavarad, maakasutus ja riigile kuuluva maa planeerimine on Keskkonnaministeeriumi valitseda. Ehitustegevust, taristuid ja liikuvust korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning arhitektuuri ja kultuuripärandi valdkonda koordineerib Kultuuriministeerium.

Ehitiste kavandamise ja ehitamise eest vastutavad riigipoolsete tellijatena erinevad riigiasutused ja riigi äriühingud, sh nt Maanteeamet, Tallinna Sadam ja Riigi Kinnisvara AS. Kohaliku omavalitsuse üksused on nii ehitiste tellijad kohtadel kui ka kohaliku ehitustegevuse koordineerimise eest vastutajad. Valdkondlike ruumi mõjutavate tegevustega valitsusasutuste, äriühingute ja asutuste ring on veel palju laiem.

Kes vastutab ruumiloome kvaliteedi eest? Millised on kvaliteetse ruumi kriteeriumid? Kes on ja kes peaks olema kvaliteetse ruumi tellija?

Probleemi analüüsimiseks moodustas Riigikantselei 2017. a juulis koos teemasse puutuvate ministeeriumide ning partnerorganisatsioonidega ruumiloome ekspertrühma, kes esitas Vabariigi Valitsusele 2018. a veebruaris ettepanekud paremate ruumiotsuste kavandamiseks ja elluviimiseks. Sama aasta oktoobris kiitis ekspertrühm aruande heaks. Ekspertrühma lõpparuande ja selle lisadega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi veebilehel.

Jätkutegevusena töötas 2019. aastal Rahandusministeeriumi koordineerimisel ministeeriumide ülene ruumiloome töörühm, mis arutas võimalusi ruumiloomeprotsesside paremaks korraldamiseks. Tehti ettepanek luua maa-, regionaal- ja planeeringute valdkondi liitev ühendamet ning arvestada ehitatud keskkonna arendamisel kvaliteetse ruumi põhialustega. Põhialuste elluviimiseks on välja pakutud tegevusplaan. Vt ka arhitektuurivaldkonna tutvustust Kultuuriministeeriumi veebilehel.

Rahandusministeeriumil ja Kultuuriministeeriumil koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Keskkonnaministeeriumiga on kavas ehitatud keskkonna eest vastutajad kokku kutsuda Rahandusministeeriumisse kvaliteetse ruumiloome põhialuste ja ehituskultuuri teabepäevale. Algselt kavandatud toimumise aeg 12. mail 2020 lükkub sügisesse. Täpsem teave järgneb teabepäeva lähenedes.