Omavalitsustel avanes võimalus saada üldplaneeringute toetust

Kohalikud omavalitsused saavad alates tänasest kuni 31. märtsini taas taotleda toetust poolelioleva üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks.

Toetust saavad taotleda kõik omavalitsused, kellel on koostamisel üldplaneering olenemata üldplaneeringu algatamise ajast ja hetke menetlusfaasist. Taotluse võivad esitada ka need omavalitsused, kes eelmises taotlusvoorus juba osalesid. Tähtis on, et uuring või analüüs annaks sisendi üldplaneeringu paremaks ja sisukamaks koostamiseks. Toetusmeetme eesmärk on pakkuda omavalitsustele tuge teadmispõhiseks arenduseks ja planeerimiseks. Kui eelmise aasta üldplaneeringute taotlusvoorus toetatavate uuringute ja analüüside teemaderingi ei kitsendatud, siis seekord toetatakse tegevusi, mille teadmispõhine kavandamine mängib kõige olulisemat rolli just parema elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamises.

Toetust on võimalik taotleda järgmisteks tegevusteks:

  • Asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh tiheasustusalade ja miljööväärtuslike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamiseks ning kahanemisega kohanemise kavandamiseks;
  • Ettevõtluse arengut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh ettevõtluseks sobilike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamiseks;
  • Liikuvust ja ligipääsetavust suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh teede ja tänavate (liikuvustaristu) kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamiseks;
  • Taastuvenergia tootmist suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh taastuvenergia tootmise viiside, kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamiseks;
  • Rohetaristut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh rohevõrgustiku, rohealade, metsade, kõrgendatud avaliku huviga metsade, linnametsade, parkide ruumilise paiknemise ja nende kasutamisega seotud tingimuste ja põhimõtete täpsustamiseks.

Kuna headest üldplaneeringutest sõltub omavalitsuse arengus palju, on soovitatav põhjalikult läbi mõelda, kust planeerimises king kõige rohkem pigistab ning mille lahendamiseks oleks enim abi tarvis. Taotluses ei pea keskenduma ainult ühele ülal nimetatud valdkonnale. Ühe ülesande lahendamiseks võib olla vajadus analüüsida valdkondade omavahelisi seoseid ja vaadata tervikpilti, et välja töötada tasakaalustatud ruumilahendus koos suuniste ja tingimustega. Näiteks asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamiseks võib olla vajadus lisaks analüüsida nii liikuvust- ja ligipääsetavust, rohetaristut suunavaid tingimusi kui ka taastuvenergia tootmisega seotud teemasid.

Taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus on 8500 eurot. Maksimaalne toetuse summa ühe omavalitsuse taotluse kohta on 10 000 eurot ja mitme kohaliku omavalitsuse ühistaotluse kohta 30 000 eurot. Taotluste hindamisel on taas eelistatud omavalitsuste ühistaotlused.

Taotlusi on võimalik esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonna kaudu alates 3. veebruarist kuni 31. märtsini kell 16.30. Tegemist on viimase üldplaneeringute tegemist toetava taotlusvooruga, mistõttu peaksid sellest meetmest raha soovivad omavalitsused kiiresti alustama oma taotluse ettevalmistamist, et jõuaks kokku panna läbimõeldud, sisuliselt põhjendatud ja vormiliselt korrektse taotluse.

Riigi Tugiteenuste Keskus menetleb taotlusi kuni 50 tööpäeva ning teeb otsused hiljemalt 11. juuniks 2020. Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“.

Lisainfo Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt ja koordinaator Eelika Lumistelt (telefon: 663 1962, e-post eelika.lumiste@rtk.ee).