Vasta küsimustikule ja aita luua sobivaim ruumiloome koolitusprogramm!

Rahandusministeerium koostöös Kultuuriministeeriumiga, Keskkonnaministeeriumiga, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning nende allasutustega on välja töötamas avaliku sektori töötajatele tasuta ruumiloome koolitusprogrammi (seminare), mille fookuses on ruumi kvaliteet, detailplaneeringud, projekteerimistingimused, ehitusluba, kasutusluba ja riiklik järelevalve.

Kavandamisel on kolm koolitusprogrammi – “RUUMILOOME SEMINAR TIPPJUHTIDELE”, “RUUMILOOME ABC SEMINAR JUHTIDELE JA SPETSIALISTIDELE”, “RUUMILOOME SEMINAR SPETSIALISTIDELE”. Nende koolitusprogrammide sisuteemad on samad, kuid käsitluse põhjalikkus erinev. Seminarid koosnevad teoreetilisest ja praktilisest osast. Praktiline osa on seotud teoreetilise osa teemadega, sh üheks osaks võib olla õppekäik (vaatlus).

Teoreetilises osas läbivalt:

  • käsitletakse teooriat erinevate krundi kasutamise sihtotstarvete kavandamise eripärasid arvestades;
  • ilmestatakse teooriat parima praktika näidetega või näidetega „ära palun nii tee“;
  • antakse soovitusi kliimamuutustega kohanemiseks ja kuritegevuse riskide maandamiseks;
  • tutvustatakse asjakohaseid vaideotsuseid ja kohtulahendeid;
  • võimalusel käsitletakse ka piirkondlikke eripärasid (nt Ida-Virumaal kaevandamine).

Selleks, et välja töötada tegelikule vajadusele sobivaim koolitusprogramm, palume Sinu kaasabi. Küsimustikule vastamine võtab aega u 30 minutit. Küsimustik on avatud kuni 17. novembrini. Võimalusel palun koonda oma asutuses ka teiste planeerimis- ja ehitustegevusega tegelevate isikute koolitushuvi info. Kui info koondamine pole võimalik, palun edasta küsimustik ka teistele vastamiseks.