Kui kaugele on tänaseks päevaks jõutud uute üldplaneeringutega?

Eesti kõikidest 79st kohalikust omavalitsusest on hetkeseisuga üldplaneeringu koostamisega ametis 67. Üldplaneeringu (joonisel ÜP) tegemine on pikk protsess, mis algab lähteseisukohtade (joonisel LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (joonisel KSH) väljatöötamise kavatsuse (joonisel VTK) koostamisega, sellele järgneb planeeringulahenduse eelnõu ehk eskiisi koostamise etapp ning alles siis saab toimuda avalikustamine ning kehtestamise eeldusena heakskiidu andmine.

Üldplaneeringuga tegelevatest kohalikest omavalitsustest (joonisel KOV) 61 on koostamas uut kogu linna või valla territooriumit hõlmavat üldplaneeringut (joonisel roheline värv), mille algatamine jääb 2015-2019 aastate vahemikku. See tähendab, et üldplaneeringut koostatakse kaasaegse planeerimisseaduse (joonisel PlanS) alusel, milles võrreldes varasemaga on täpsustatud nii ülesandeid kui ka menetlust. Nendest 61st esimene – Raasiku valla üldplaneering – on jõudnud just hiljuti Rahandusministeeriumisse (joonisel RaM) heakskiitmiseks. Suur töö on ära tehtud ning jäänud on veel kehtestamine.

Kogu omavalitsust hõlmavatest üldplaneeringutest 21 on jõudnud planeeringulahenduse eelnõu ehk eskiisi koostamise etappi. See tähendab, et toimub aktiivne mõttetegevus, milline võiks vald või linn tulevikus välja näha.

Üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsusele esitatud ettepanekuid on läbi töötamas 14 omavalitsust. Need vallad ja linnad koguvad hetkel ideid, miks ja kuidas peaks tervikliku ruumilahendusega tegelema. Kokku on Rahandusministeerium teinud viimase nelja aasta jooksul ettepanekud 43le üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsusele.

Tunnustama peab kõiki omavalitsusi, kes on otsustanud koostada üldplaneeringu oma jõududega. Valdav enamus omavalitsusi (43) kasutab üldplaneeringu koostamisel ühe või teise konsultatsiooniettevõtte abi. Peatöövõtjana on uute üldplaneeringute koostamise ja nõustamise raskus viiel konsultatsiooniettevõttel. Riigihangete registris on avaldatud perioodil 2015-2019 kokku 45 üldplaneeringu koostamisega seotud hanget, millest 40 on tänaseks jõudnud lepinguni. Enamasti on hangitud koos nii üldplaneeringu koostamise kui keskkonnamõju strateegilise hindamise teenus, mõnel juhul on hangitud konkreetse tegevuse läbiviimine, üldplaneeringu koostamine või keskkonnamõju strateegilise hindamine eraldi.

Eraldi väärivad väljatoomist Kehtna ja Rapla vald, kes on otsustanud naabritena ühiselt üldplaneeringut koostada ja seejuures hindavad asjakohaseid sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjud.

Sisukat planeerimist!