Üldplaneeringute uuringute ja analüüside toetusprojektid said toetust

Riigi Tugiteenuste Keskus avas 6. maist kuni 5. augustini käesoleval aastal taotlusvooru juba algatatud üldplaneeringutele vajalike uuringute ja analüüside läbiviimiseks. Laekus 19 projekti, millest kõik said positiivse toetusotsuse. Toetuste suurused jäävad vahemikku 8525 kuni 30 000 eurot. Iga kohalik omavalitsus sai esitada taotluse vastavalt oma vajadustele ja kaasata täiendava ekspertteadmise üldplaneeringu koostamisel valdkondades, kus seda kõige rohkem vaja on.

Üldplaneering on linna või valla arengu planeerimisel üks olulisemaid tööriistu, mis lähtub piirkonna eripärast. Seetõttu olid taotlused oma sisult väga erinevad. On kohalikke omavalitsusi, kellel on vaja täiendavat ekspertteadmist liikuvusküsimuste lahendamiseks, samas kui on kohalikke omavalitsusi, kes soovivad täpsemalt kaardistada oma miljööväärtuslikke alasid, et hoida piirkonna eripära.

Näiteks Kose Vallavalitsus saab Riigi Tugiteenuste Keskuselt toetust Kose valla elanikkonna potentsiaalse demograafilise ja sotsiaalmajandusliku koosseisu analüüsimiseks ning sellega kaasneva mõju uurimiseks omavalitsuse jätkusuutlikkusele. Projekt on oluline, kuna üldplaneeringu eelnõule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu tõi välja, et elamuarendust on liiga optimistlikult näidanud. Samas viimaste aastate arengud on näidanud, et Kose valda lisandub palju uusi püsielanikke ning elanike arv on tõusutrendis: Kose vald omab suurt potentsiaali arenguks just Tallinna läheduse tõttu. Uuringuga saadakse teada, millised on need piirkonnad, kus elanikkond kasvab ja kus kahaneb.

Samas näiteks Lääne-Virumaal uurivad kuus üldplaneeringut koostavat kohalikku omavalitsust (Viru-Nigula, Rakvere, Haljala, Tapa, Vinni ja Väike-Maarja vallad) liikuvust. Uuringu eesmärk on saada praktiliselt rakendatavad sisendid transpordi- jt avalike teenuste korraldamise võrgustiku ja -toimemudelite paremaks planeerimiseks. Uuring annab hinnangu naaberomavalitsuste vahelistele seostele ja liikumisvõrgustikule, muutes arengu kavandamise teadmistepõhisemaks. Samuti aitab see paremini teadvustada kohalike omavalitsuste vahelisi edasisi koostöövajadusi ja –võimalusi.

Riigi Tugiteenuste Keskus avaldab toetuse saajate nimekirja oma kodulehel. Taotlusvooru eelarve oli 250 000 eurot, toetusmeetme perioodi kogueelarve on kokku 3 071 488 eurot. Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside taotlusvooru ning kohalike omavalitsusüksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lisainfo: Eelika Lumiste

Telefon: +372 663 1962 Eelika.Lumiste@rtk.ee